MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je výzkum, který především zjišťují, jak jednotlivci i skupiny interpretují svět . Používá se k poznání skrytých příčin, názorů a motivací, k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu.

Kvalitativní výzkum zajišťuje vhled do problémů a jejich porozumění nebo pomáhá s rozvíjením myšlenek a hypotéz pro potenciální kvantitativní výzkum. Kvalitativního výzkumu se také využívá k odhalení trendů v myšlení a názorech, kvalitativní výzkum umožňuje ponořit se hlouběji do zkoumané problematiky.

Kvalitativní výzkum a jeho metody

Metody sbírání kvalitativních dat většinou nejsou plně organizované. Nejběžnější metody kvalitativního výzkumu zahrnují takzvané focus groups se skupinovými diskuzemi, individuální rozhovory, workshopy, biografický výzkum a pozorování s přímou účastí. Výzkumník při kvalitativním výzkumu přejímá perspektivu zkoumaných subjektů. Účastní se ho spíše menší počet respondentů.

Hledáte konkrétní pojem?