MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Slovník marketingových pojmů

Hledáte konkrétní pojem?

Analýza dat

Analýza dat Analýza dat je proces systematického zkoumání, interpretace a modelování dat s cílem získat užitečné informace, identifikovat vzory, odhalit trendy a přijímat informovaná rozhodnutí. Tato analytická činnost zahrnuje různé metody a techniky, od...

Analýza konkurence

Analýza konkurence Analýza konkurence je proces shromažďování a analýzy informací o konkurenčních firmách a jejich produktech nebo službách. Cílem analýzy konkurence je poskytnout společnosti informace, které potřebuje k tomu, aby mohla lépe porozumět svému postavení...

Analýza trhu

Analýza trhu Analýza trhu je proces shromažďování a analýzy informací o trhu, na kterém firma působí. Cílem analýzy trhu je lépe porozumět prostředí v kterém společnost působí a poskytnout důležité informace pro informované rozhodování v oblasti marketingu, strategie,...

Archetyp v marketingu

Archetyp v marketingu je symbolický koncept, který je univerzálně rozpoznáván a chápán napříč různými kulturami a časovými obdobími. Archetypy jsou často používány v marketingu a reklamě k vytvoření silných a zapamatovatelných značek neboli brandů. Archetypy mohou být...

Ads Creative Studio

Ads Creative Studio je nástroj od společnosti Google, který slouží k vytváření, správě a optimalizaci reklamních kreativ. Tato platforma umožňuje inzerentům a kreativcům vytvářet atraktivní a poutavé reklamy, které mohou zlepšit výsledky jejich reklamních kampaní. Ads...

ATS

ATS neboli Average Time Spent je mediální ukazatel délky sledovanosti nebo poslechu. Je to průměrná celková doba strávená u konkrétního média, tedy u televize, rádia či na internetu. Hodnota se udává v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky...

ATS relative

ATS relative ukazuje průměrnou dobu strávenou u konkrétního média, jako je televize, rádio, internet a další, těmi diváky, kteří dané médium alespoň někdy zapnuli a sledovali. Na rozdíl od Average Time Spent (ATS) se tedy nezapočítává ta část cílové populace, která...

Agregovaná data

Agregovaná data jsou kumulovaná, respektive přepočítaná primární data z výzkumu. Agregace je proces zpracování jednotlivých dat do skupin, tedy agregátů. Například sledovanost určité televize je souhrn sledovaností jednotlivých televizních stanic patřících této...

Agenturní provize

Agenturní provize je poplatek, který platí média agenturám za zprostředkování mediálního provozu. Zpravidla jde o 15%. Agenturní provize a práce mediální agentury Za co se agenturní provize platí? Mediální agentury mají na starost mediální kampaně a fungují jako...

Aftershot

Aftershot je dodatečný obraz televizního spotu, který se objeví vždy až po zdánlivém konci reklamy. Když skončí závěrečná část spotu (packshot), obraz i zvuk na kratičký okamžik zcela ustanou , a poté se odehraje krátké doplnění v podobě aftershotu. Obvykle trvá v...

Afinita

Index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň – to je afinita. V anglické terminologii se označuje zkratkou TAI neboli Target Affinity Index. Afinita popisuje sledovanost daného média zvolenou cílovou skupinu ve srovnání s obecnou populací („všichni...

Affiliate marketing

Affiliate marketing Affiliate marketing neboli partnerský marketing je označením veškerých marketingových aktivit, ve kterých prodejce propojí své stránky služeb či produktů se stránkami, které tyto služby a produkty doporučují a poskytují jim reklamní prostor. Pomocí...

Adstock

Reklama působí na své příjemce okamžitě, ovšem doznívá a v určité míře přetrvává i po ukončení konkrétní reklamní kampaně. Pojem Adstock označuje měřítko účinku reklamní kampaně, obvykle televizního spotu, které se skládá ze složky okamžitého efektu působení a složky...

AdMonitoring

AdMonitoring je jeden z projektů SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu), jehož cílem je komplexní sledování výdajů do celoplošné internetové reklamy. Projekt se zapojuje do monitoringu textové, flashové, obrazové i kombinované reklamy a umožňuje odhadnout reklamní...

ADMEZ

Pod zkratkou ADMEZ se skrývá Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. ADMEZ je profesním sdružením právnických a fyzických osob, které podnikají v přímém marketingu a prodeji na dálku. Asociace vznikla v roce 1997 sloučením Sdružení zásilkového...

Adman

Adman je prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě. Ocenění Adman se neuděluje každoročně O udělení titulu Adman rozhoduje prezidium Asociace reklamních agentur (AKA) a návrh musí získat podporu alespoň dvou třetin...

Ahead

Ahead S pojmem ahead se můžeme setkat především v oblasti internetové reklamy, jedná se totiž o jeden z jejích formátů. Označení ahead se používá pro reklamní proužek, který nalezneme v záhlaví webové stránky. Jak poznáme ahead? Ahead poznáme především podle toho, že...

AIDA (AIDYA, AIDAS)

AIDA je zkratka pro účinný model stupňového působení propagace složený ze čtyř fází (podle jednotlivých písmen), který se užívá při tvorbě marketingové strategie. Jedná se o jednoduchou, leč uznávanou koncepci o působení reklamy na zákazníka. A – Attention (pozornost)...

Atribut značky

Atribut značky je jednoduše řečeno její vlastnost. Myšleny jsou vlastnosti jako „tradiční, netradiční, mladá, dynamická, konzervativní, solidní, cenově výhodná, vhodná pro všechny“ a podobně. Z atributů značky plynou její benefity. Tyto dva pojmy je důležité...

Astroturfing

Astroturfing je agresivní a neetická forma guerillového marketingu a nástroj PR. Astroturfing má vyvolat pozitivní obraz o klientovi a jeho produktech či službách v očích veřejnosti. Využívá se v oblasti propagace, showbyznysu a politiky. Astroturfing navozuje dojem...

APRA

APRA neboli Asociace Public Relations Agentur je dobrovolné sdružení PR agentur, které působí v České republice. APRA byla založena v roce 1995, je členem mezinárodní organizace International Communications Consultancy Organisation (ICCO) a v současné době sdružuje...

Animatic

Jako animatic se označuje audiovizuální materiál, který vzniká ještě před samotnou produkcí televizního spotu. Používá se například v reklamním průmyslu pro testování kreativního konceptu. Jak vzniká animatic? Celý proces probíhá obvykle tak, že reklamní...

Ambush marketing

Ambush marketing je pojem označující takové marketingové jednání, které je nějakým způsobem neférové, škodné či příživnické. Někdy se proto nazývá také parazitující marketing. Ambush marketing v praxi Ukázkovým příkladem ambush marketingu je jakákoli reklama, pomocí...

Ambientní média

Ambientní média jsou netradiční, nestandardní média. Jako tradiční média v oblasti reklamy lze označit nejen televizi a tisk, ale také reklamní billboardy či plakáty. Na rozdíl od tradičních reklamních formátů jsou ambientní média taková, kde bychom reklamu často ani...

Ambient marketing

Ambient marketing je originální a netradiční forma reklamy. Jde o formu tzv. guerilla marketingu, který nevyužívá klasické reklamní prostory, ale spíše venkovní prostředí či běžné předměty, jako jsou odpadkové koše, dopravní zastávky nebo třeba pisoáry. Pod...

AKA – Asociace komunikačních agentur

Zkratka AKA se používá pro označení Asociace komunikačních agentur. AKA je zájmová profesní organizace, která sdružuje přední reklamní, marketingové a mediální agentury. Členství v AKA je založeno na výběrovém charakteru a je podmíněno splněním kvalitativních i...

Alokace rozpočtu

Alokace rozpočtu znamená jeho rozdělení. Název pochází z latinského slova locus, které se překládá jako místo. Alokace rozpočtu tedy spočívá v přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně. Alokace rozpočtu a mediální agentura Používá se...

Ad-hoc

Obrat ad-hoc pochází z latiny a znamená „k tomuto“, překládá se také jako „pro tento případ“ nebo „za určitým účelem“. Používá se ve významu „účelový“, a to včetně někdy negativních asociací spojených s tímto slovem. Ad-hoc výzkum Ad-hoc se objevuje v označení ad-hoc...

Ad Awareness

Nezanedbatelnou část vysílacího času televizních stanic tvoří reklama. Reklam je však tolik, že je mnohdy divák přestává vnímat. Jak a jestli lidé vůbec konkrétní reklamy vnímají, to popisuje výraz Ad Awareness. Pojem Ad Awareness v překladu znamená povědomí o...

AČRA MK

Zkratkou AČRA MK se označuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. AČRA MK byla založena v roce 1992 a je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingové komunikace v České republice. Asociace je také dlouholetým členem Rady...

ABCDE klasifikace

ABCDE klasifikace je socioekonomická klasifikace, která populaci rozděluje do skupin podle sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které daná osoba hospodaří. Členové domácnosti jsou zařazeni podle postavení hlavy domácnosti. Dělení ABCDE...

ABC ČR

ABC ČR je označení pro Kancelář ověřování nákladu tisku (zkratka vychází z anglického názvu Audit Bureau of Circulations), která v České republice zajišťuje ověřování nákladu tisku. Tuto službu zajišťuje ABC ČR od roku 1997 po Unii vydavatelů, která se specializovala...

A-B testing

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak,...

Branding

Branding Branding je strategický proces budování a řízení značky. Tento proces zahrnuje všechny aktivity, které mají za cíl vytvořit a udržet silné spojení mezi značkou a zákazníky. Hlavním cílem brandingových aktivit je vytvořit pozitivní a rozpoznatelnou obrazovou,...

Brand

Brand Brand je komplexní pojem který v mediálním světě zahrnuje nejen vizuální stránku, ale také emocionální a hodnotové spojení mezi zákazníkem a značkou. Vizuální stránka každé značky, neboli brandu, zahrnuje název, logo, slogan, design, barvy a další prvky, které...

Brief

Anglické slovo brief se sice dá přeložit jako „stručně“ či „krátce“, ale tento marketingový pojem označuje zadání, které poskytuje zadavatel reklamy agentuře. Brief by měl obsahovat všechny důležité informace o produktu, marketingových cílech kampaně, rozpočtu i o...

Briefing

V současnosti je komunikace v českém prostředí (a to nejen v marketingové oblasti) plná anglicismů, které se užívají i v běžném hovoru. Jedním z těchto slov je pojem briefing, který obvykle označuje tiskovou konferenci či schůzku mluvčího instituce (vlády, parlamentu,...

Budget

Slovo budget je označení převzaté z angličtiny a znamená rozpočet. Jde o sumu peněz přidělenou na určitou aktivitu či pro určité období. Jako budget se označuje například firemní rozpočet, rozpočet na projekt nebo rozpočet nutný k chodu firmy. Budget se stanovuje buď...

Buzz

Anglický výraz buzz lze přeložit jako bzukot. A tomu odpovídá i jeho význam ve světě marketingu. Buzz znamená vyvolání “bzukotu”, rozruchu nebo vzrušení okolo značky či produktu. Jde o to, aby se o produktu či značce mluvilo, aby se to šířilo mezi lidmi a dostalo...

Buzzmarketing

Buzzmarketing souvisí s pojmem buzz (v překladu bzukot), který znamená vyvolání rozruchu. A právě vyvolání rozruchu, šíření zpráv o značce či produktu je cesta, jak se dostat do povědomí široké veřejnosti. "Bzukot" okolo značky může vyvolat prakticky cokoliv, ale...

Benefit značky

Benefit značky je přesně to, co se dá odpovědět na otázku: „Co mi dá tento produkt/služba? Čím je to pro mě přínosné?” Benefit značky znamená přínos své cílové skupině. To, jak dokáže konkrétní produkt nebo služba ušetřit čas, zjednodušit život, zpříjemnit různé...

Billboard

Z anglické fráze billing board, v překladu plakátovací plocha, vznikl název pro jeden z nejvyužívanějších formátů venkovní reklamy – billboard. Billboard označuje standardizovaný velký formát venkovní reklamy, daný rozměry 5,1x2,4 metrů. Svou velikosti je tak menší...

Benchmark

Jedním z nástrojů strategického marketingu, který je běžně používán, je benchmark nebo také benchmarking. Pojem benchmark označuje srovnávací veličinu či kritérium, podle níž se hodnotí výkon firmy, prodávanost produktu, návratnost investic, apod. Primárním cílem...

Behaviorální marketing

Pochopit návyky, chování a oblibu zákazníků – to je v oblasti marketingu klíčová věc. A právě tím se zabývá tzv. behaviorální marketing. Jedná se o pojem, který označuje komplexní analyzování chování klientů pro lepší marketingovou efektivitu. Behaviorální marketing...

BeeTagg

BeeTagg je technologie, která umožňuje jednoduché propojení objektů s interaktivním médiem. Jde o jeden z druhů mobilního tagování, které spočívá v rozšíření objektu o interaktivní obsah. BeeTagg je v podstatě kód, který se může umístit na plakáty, obaly, vstupenky,...

Barter

Barter znamená výměnný obchod, odměnu nikoli v penězích, ale ve zboží či službách. V marketingové oblasti jde o výměnu mediálního prostoru za zboží nebo služby. Výměnný obchod má své kořeny daleko v historii, kdy ještě neexistovaly peníze. Barter je obchod ve stylu...

Banner

Banner Anglické slovo banner, které se do češtiny překládá jako prapor, plakát či reklamní proužek, označuje jeden z prvních a nejznámějších druhů internetové reklamy. Banner je většinou obdélník nebo čtverec který se nachází poblíž okraje webové stránky, na vrchu...

Backlight

S pojmem backlight se setkáváme v souvislosti s venkovní reklamou. Jedná se o formát venkovního nosiče, který je svými rozměry stejný jako bigboard, to znamená, že má zpravidla velikost 9,6m x 3,6m, případně 12,8m x 4,8 m. Důležitým poznávacím znamením backlightu je...

B2C – Business To Customer

B2C je akronym pro anglické slovní spojení Business To Customer, které se dá přeložit jako „obchodník zákazníkovi“. Jedná se o klasický druh marketingu, kdy obchodník nabízí svůj produkt nebo značku široké cílové skupině spotřebitelů. Odlišným druhem marketingu...

BFU

BFU je česká zkratka, která vzešla z IT slangu, avšak hojně se využívá i v marketingu. Někdy se uvádí, že jde o zkratku slov Běžný Fyzický Uživatel, případně Běžný Franta Uživatel nebo Blbý Franta Uživatel. A lze se setkat i s vysvětlením, že se zkratka užívá pro...

Big square

Big square V oblasti internetové reklamy se používají pojmy, označující zpravidla bannerovou reklamu standardizované velikosti. Termín big square pak označuje reklamní plochu o velikosti 250x250 či 300x300 pixelů. Big square, tj. velký čtverec, patří ke středním...

Brand Experience

Pojem brand označuje značku a všechno, co s ní souvisí - od loga přes design, barvu či reklamní spoty. Brand Experience doslova znamená zkušenost se značkou. Brand Experience - zkušenosti se značkou i představy o ní Nejde však jen o zkušenost, kterou spotřebitel...

Brand Awareness / Povědomí o značce

Brand Awareness je anglický výraz pro povědomí o značce, produktu či výrobku v cílové skupině. Znalost značky popisuje, kolik lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o produktu či značce. Brand Awareness se tedy udává v procentech. Brand Awareness a jeho dělení...

Brainstorming

Brainstorming je skupinová kreativní technika a metoda vytváření co nejvíce nápadů na předem dané téma prostřednictvím kolektivní diskuze. Používá se k řešení problémů i generování nápadů. Brainstorming je založen na striktním oddělení kreativní fáze vymýšlení nápadů...

Bounce rate

Přijít na webovou stránku, během mrknutí oka zjistit, že to není to, co jste hledali, a okamžitě stránku opustit? Anebo si na webu přečíst jen pár vět na domovské stránce, podívat se, jak web vypadá, a bez klikání na další odkazy z něj zase odejít? To vše spadá pod...

Booking

Booking, v překladu rezervace, zamluvení, objednání předem. V oblasti marketingu a médií jde o aktivity, které jsou spojeny s rezervováním místa pro plánovanou reklamu a její umístění. Jak funguje booking? Nejčastěji se termín booking používá v souvislosti s...

Blog

Blog je webová stránka, na kterou přispívá pouze jeden autor, případně malá skupina autorů. Založení i provoz blogu je zdarma, a to přes platformu blogger.com či wordpress.com, které jsou v současnosti nejvyužívanější. Dříve mnoho bloggerů, jak se autorům blogu říká,...

Bigboard

Termínem bigboard se označují venkovní reklamní plochy o rozměrech 9,6x3,6 metrů. Svou velikostí tak tvoří pomyslný střed mezi megaboardem a billboardem. Bigboardy se řadí mezi klasické reklamní nosiče a tvoří důležitou součást marketingového mixu. Patří do velké...

B2B – Business To Business

Zkratka B2B označuje anglický pojem Business To Business, který se dá volně přeložit jako „obchodník obchodníkovi“. B2B je druhem marketing, který oproti klasickému marketingu necílí na širokou cílovou skupinu a samotné spotřebitele, nýbrž na firmy a jejich manažery...

Crowdsourcing

Staré české přísloví říká: „Víc hlav, víc ví“. A touto větou se dá charakterizovat i marketingový pojem crowdsourcing. Toto anglické slovo vzniklo spojením slov „dav“ a „zdroj“. Crowdsourcing funguje na principu, že marketingový expert či zadavatel reklamy komunikuje...

Crowdfounding

Crowdfunding je anglický termín označující způsob financování, při němž se peníze na projekt získávají prostřednictvím formou sbírky. Přestože je crowdfunding populární v posledních letech díky internetovým platformám, tak princip financování založený na veřejných...

Cross effect

Pojem cross effect poukazuje na fakt, kdy dojde ke vzájemnému propojení sil, a tím pádem ke zvýšení účinku. Cross effect a reklamní kampaň V mediální oblasti se setkáváme s názvem Media Channel Cross Effect. Toto označení se používá pro popis účinku kampaně...

CRM – Customer Relationship Management

CRM nebo také Customer Relationship Management znamená řízení vztahů se zákazníky. Jde o podnikatelský přístup, strategie a technologie, které spočívají v tvorbě a udržování dobrých vztahů se zákazníky. Každá firma si totiž chce udržet své zákazníky, k čemuž jim...

CPV – Cost per Viewer

CPV slouží jako zkratka pro anglické spojení Cost per Viewer, což v češtině znamená „cena za diváka“. CPV neboli Cost per Viewer je jedním ze způsobů placení za reklamu v médiích, které popisují marketingové teorie. Pojem CPV se dlouhou dobu užíval pouze v souvislosti...

CPT – Cost per Thousand

CPT je zkratka pro anglické sousloví Cost per Thousand, což v češtině znamená „cena za tisíc“. Jedná o způsob placení za zobrazení reklamy. Dříve se CPT užívalo především v oblasti tisku či televize, kde udává cenu za tisíc oslovených čtenářů či diváků. V současnosti...

CPP – Cost per Point

Zkratka CPP označuje anglický pojem Cost per Point, který se dá do češtiny přeložit jako „cena za bod“. Jde o jeden ze způsobů placení za reklamu v médiích. Model CPP využívá především televizní reklama – televizní společnosti díky výsledku CPP tvoří cenu za reklamu....

Čtenost

Pod pojmem čtenost rozumíme počet lidí, kteří četli konkrétní vydání novin/časopisu/tiskového titulu. Udává se buď v tisících, nebo v procentech. V případě procentuálního vyjádření se za základ považuje celá cílová skupina. Pokud je tedy čtenost například 50%, znamená...

Client Service

Pojem Client Service neboli „péče o zákazníky“ označuje oddělení ve firmě či společnosti, které má na starosti komunikaci s klienty. Člověk pracující v Client Service musí mít výborné komunikační i organizační schopnosti, všeobecné znalosti, pozitivní přístup, empatii...

Client Net

Pod pojem Client Net se rozumí finální cena, za kterou klient dostane daný reklamní produkt. Jedná se o reálnou cenu, kterou zadavatel reklamy zaplatí poté, co se vezmou v úvahu veškeré bonusy, slevy, provize pro agenturu a další možné finance. Tato konečná cena bývá...

Claim

Claim neboli slogan by měl být nedílnou součástí každé značky či společnosti a částečně tak tvořit jeho image. Jedná se o krátké heslo, které se pojí se značkou. Profesionální a vydařený claim zvyšuje povědomí o značce neboli Brand Awareness u potenciálních zákazníků....

Cílová skupina

Cílová skupina je předem definovaný okruh lidí, který má určitá komunikační kampaň přímo či nepřímo zasáhnout a ovlivnit. Podle cílové skupiny se musí volit odpovídající postupy kampaně. Cílová skupina má být prostřednictvím projektu ovlivněna či z jeho realizace...

Channel split

Pojem channel split se používá pro rozdělení investic na jednotlivá média, popřípadě GRPs (= kumulovaná sledovanost v populaci) na jednotlivé TV stanice. Udává se v procentech - součet všech TV stanic (médií), které se podílely na šíření kampaně, dává dohromady 100%....

Channel Neutral Planning

Pojem Channel Neutral Planning se používá pro takový přístup k plánování komunikačního mixu, kdy je základem určení cílů kampaně, určení strategie, pomocí které se těchto cílů bude dosahovat, a následně teprve určení kanálů, kterými bude toto komerční sdělení šířeno...

CAWI

Moderní, efektivní a hojně využívanou metodou pro sběr dat v oblasti průzkumu trhu je CAWI. Computer Assisted Web Interwiewing čili dotazování v prostředí internetového formuláře je určené pro kvalitativní i kvantitativní dotazování, patří k nejmladším výzkumným...

CATI

Jednou ze zkratek, hojně využívaných v oblasti průzkumu trhu a sběru dat, je CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing. Výzkumné agentury se často uchylují ke sběru dat metodou CATI, tj. telefonického dotazování respondentů a zaznamenávání odpovědí do...

CAPI

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je označení pro hojně užívanou metodu sběru dat, uplatňovanou zejména při průzkumech trhu. Tato metoda spočívá v zaznamenávání odpovědí respondentů do elektronického zařízení – počítače, tabletu, mobilního telefonu apod....

Clutter

Anglické slovo clutter lze přeložit jako nepořádek či binec. V marketingových teoriích se pojem clutter vztahuje k velkému objemu reklamních sdělení v konkrétním prostředí, respektive přesycení prostředí reklamou. Clutter jako problém pro inzerenty Tzv. nasycenost...

CLV – CityLight Vitrine

CLV – CityLight Vitrine je druh nosiče venkovní i vnitřní reklamy o rozměrech 118,5 x 185 cm. Jde o vitríny instalované na různých místech, které obsahují reklamní sdělení. Obvykle bývají prosvětlené, avšak nemusí být. CLV v dnešní době využívají také multimediální...

CPA – Cost per Action

Zkratka CPA označuje anglický termín „Cost per Action“, což v českém překladu znamená „cena za akci“. Jedná se o jeden ze způsobů placení za reklamu, který se používá především v internetovém marketingu. Místo CPA se také užívá termín Pay per Action (PPA). CPA funguje...

Counterprogramming

Slovo counterprogramming by se mohlo přeložit jako kontraprogramování nebo protiprogramování. Jde o přístup televizní stanice k vytváření programového schématu tak, aby svými pořady vzdorovala konkurenční stanici, bojovala s ní, odlákala jí diváky a přilákala je...

Cosmic Cursor

Cosmic Cursor je nevšední formát internetové reklamy, který se dnes už používá pouze zřídka. Jedná se o hravý způsob zviditelnění firmy, kdy se sdělení uživatelům zobrazuje během toho, co pohybují myší, přímo u kurzoru. Cosmic Cursor je tedy jednoduše řečeno animace...

Copywriter

Copywriter je člověk, který se věnuje tvorbě kreativních, čtivých a poutavých textů především z oblasti reklamy a marketingu, které mají za cíl podpořit prodej produktu nebo ho dostat do podvědomí zákazníků. Copywriter píše například reklamní texty, inzeráty, tiskové...

Cookies

Slovo „cookies” znamená v překladu sušenky, ve světě internetu však jde o malé kódy, které si webová stránka ukládá prostřednictvím prohlížeče na PC uživatele za účelem dalšího využití. Při opakované návštěvě webu posílá prohlížeč data zpět a pracuje s nimi. Cookies...

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI) nebo také konkurenční zpravodajství je cílený, legální a etický proces sbírání, zjišťování a vyhodnocování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí i o vlastní firmě. Competitive Intelligence se využívá v různých oblastech...

Color marketing

Pod označení color marketing se skrývají techniky, které slouží ke vzbuzení zájmu o produkt pomocí využití barev. Základem je skutečnost, že každá barva působí na spotřebitele jinak, ovlivňuje jeho vnímání a rozhodování. Je tedy dobré vědět, jaké pocity barvy...

Co-creation

Aktivní zapojení spotřebitelů (potenciálních zákazníků) do procesu tvorby produktu, reklam nebo komerční komunikace se obecně označuje jako co-creation. Hlavním cílem co-creation je na základě spolupráce firmy a zákazníka vytvořit nebo vylepšit svůj produkt či služby....

ČMS – Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost (označována zkratkou ČMS) je dobrovolná nezisková organizace sdružující marketingové pracovníky a zájemce o tento obor, a to formou kolektivního a individuálního členství. Původním posláním ČMS bylo přispívat k rozšíření marketingu v...

Digitální marketing

Digitální marketing Digitální marketing, dříve známý jako online marketing či internetový marketing, představuje metody marketingové komunikace a propagace využívající internet a digitální media k dosažení specifických marketingových cílů. Obsahuje různé obory a...

Digitální agentura

Digitální agentura Digitální agentura je organizace specializovaná v poskytování komplexních služeb v oblasti digitálního marketingu, online prezence a digitálního rozvoje pro své klienty. Tyto agentury obvykle sdružují tým odborníků s dovednostmi v oblasti grafického...

Dynamický (html5) banner

Dynamický (HTML5) banner je typ online reklamy, který využívá pokročilé technologie, jako je HTML5, CSS3 a JavaScript, k vytvoření interaktivních a poutavých reklamních prvků. Tyto bannery se liší od tradičních statických bannerů tím, že se hýbou a umožňují větší...

DV360

DV360, plným názvem Google Display & Video 360, je komplexní platforma pro nákup médií, která je součástí Google Marketing Platform. Tato platforma umožňuje inzerentům efektivní a strategické plánování, nákup, měření a optimalizaci kampaní v digitálních médiích od...

Duhová kulička

Duhová kulička je Mezinárodní soutěž propagace filmových a audiovizuálních děl. Soutěží se o titul Nejlepší marketingová kampaň v oblasti hraného, animovaného a dokumentárního filmu. Probíhá od roku 1999. Soutěž Duhová kulička se koná každý rok v rámci Mezinárodního...

DTP

DTP je zkratka anglického spojení desktop publishing, který doslova znamená publikování na psacím stole. DTP a tvorba tištěných médií Zkratka DTP v první řadě pojmenovává proces výroby tištěných médií pomocí počítače. Pojem se používá od 80. let 20. století, kdy se...

Daypart

Pojem daypart se používá pro označení části dne. Každý den je pro účely tvorby vysílacího programu rozdělen na pomyslné části. V každé části pak televize nebo rádio nabízí typově odlišný program, který je pro daný daypart vhodný. Daypart – klíčový pojem ve vysílaní...

Deadline

Deadline je anglické označení pro uzávěrku nebo konečnou lhůtu pro odevzdání zadaného úkolu. Obecně se slovo deadline používá pro označení posledního, konečného a nejzazšího termínu, do kterého musí být splněn určitý úkol či zadaná práce. Je to tedy datum a čas, který...

Decay effect

Ač může být reklamní kampaň sebelepší, musí počítat s tím, že její účinek bude s přibývajícím časem postupně slábnout. A právě tento jev popisuje marketingový pojem decay effect, který se dá přeložit jako „rozpad účinku“. Decay effect tedy popisuje odeznívání...

Downmarket

Downmarket je méně prestižní segment trhu, který se zaměřuje na nízkou cenu a základní služby. Produkty downmarketu jsou určeny pro spotřebitele s nízkými příjmy. Tomu odpovídá i jejich kvalita a způsob prezentace a reklamy. Downmarket může označovat i skupinu lidí,...

Direct marketing

Direct marketing, neboli přímý marketing je forma reklamy, při které společnosti a organizace komunikují v přímém kontaktu se zákazníky. Direct marketing spočívá ve snaze odstranit anonymitu zákazníka, zaměřuje se na konkrétní potřeby, snaží se díky personalizaci...

Direct mail

Direct mail je základní formou direct marketingu. Jde o veškerou marketingovou aktivitu spojenou s reklamou rozesílanou skrz poštu nebo elektronickou poštu. Obsahem listovní zásilky nebo emailu je při direct mailu obvykle dopis s nabídkou, newsletter, stručný...

DINKY

DINKY je akronym pro anglický výraz „Double Income, No Kids Yet“, které lze přeložit jako „dvojí příjem, dosud žádné děti“. Zkratkou DINKY se tedy označuje konkrétní cílová skupina, která je pro marketing velmi důležitá, neboť má velký nákupní potenciál. DINKY =...

Diminishing returns

Pod pojmem diminishing returns je možné si představit snižující se účinek reklamy, klesající výnosy z reklamy a jakousi nenávratnost investic. Jednoduše a v kostce řečeno – v médiích to funguje tak, že za každou další investici získáváme méně mediálního výkonu, než...

Deník

Jako deník se označuje denně vycházející tištěné periodikum, noviny, které obsahují zpravodajství i publicistiku. Deník vychází nejčastěji 6x týdně, některé deníky ale mohou vycházet 5x (například Hospodářské noviny) nebo naopak 7x týdně (například Blesk). Podle času...

Demografie

Věda, která studuje proces reprodukce lidských populací – takový je obecný význam slova demografie. V oblasti reklamy a marketingu se však pojem demografie používá pro popis struktury obyvatelstva či cílové skupiny, který slouží pro vytvoření efektivní reklamní...

DSP – Demand Side Platform

DSP – Demand Side Platform je systém na straně inzerentů určený k plánování a správě online kampaní. S tímto pojmem se úzce pojí marketingový pojem RTB (Real Time Bidding). DSP systémy lze charakterizovat jako místo, kde probíhají aukce v reálném čase a prodávají se...

Decision maker

Decision maker je anglický výraz pro „člověka, který činí rozhodnutí“ ve smyslu nákupu nabízených produktů či služeb. Pro marketingové experty je důležité zjistit, kdo je decision maker a podle jakých kritérií se rozhoduje, a to z důvodu ideálního zacílení reklamní...

Email marketing

Email marketing je forma digitálního marketingu, která využívá email jako komunikační kanál pro doručení komerčních nebo jiných zpráv cílové skupině. Tyto zprávy mohou zahrnovat například reklamu na produkt nebo službu, newsletter, pozvánku na nadcházející událost,...

Exkluzivita

Exkluzivita je širší pojem, který může mít v rámci marketingové terminologie několik významů. 1. Exkluzivita ve smyslu, že klient požaduje, aby jeho agentura nepracovala pro žádného jiného klienta ze stejného segmentu služeb či se stejným podnikatelským záměrem....

Event marketing

Event marketing je moderní a netradiční forma marketingu, která slouží k odlišení se od konkurence a zvýšení image. Anglické slovo event se do češtiny překládá jako událost, zážitek či představení. Event marketing je tedy firemní komunikace prostřednictvím...

Etický kodex reklamy

Etický kodex reklamy je soubor pravidel a přijatelných norem chování subjektů působících na reklamním trhu. Etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu za účelem samoregulace reklamy v České republice. Reklama by podle kodexu měla být pravdivá, slušná a čestná a...

Engagement marketing

Obsah pojmu engagement marketing jednoduše vysvětlí a shrne lidovější spojení „vtáhnutí zákazníka do hry“. Jedná se tedy o takovou marketingovou strategii, kdy jsou zákazníci vybízeni ke spoluúčasti na vývoji značky nebo konkrétních produktů. Engagement marketing -...

Effie

Effie je název prestižní celosvětově pořádané soutěže o nejefektivnější reklamní kampaň. Soutěž je pořádána ve více než 40 zemích na pěti kontinentech světa, kromě národních formátů se uskutečňují i nadnárodní Effie Euro a Global Effie....

Efektivní frekvence

Efektivní frekvence udává počet zásahů publika reklamním sdělení, při kterém je tato reklama nejúčinnější. Jaká by měla být efektivní frekvence? Hodnota efektivní frekvence je pro různé reklamní kampaně různá. Záleží totiž na typu produktu, cílové skupině, situaci na...

Focus group(s)

Focus group je kvalitativní výzkumná metoda získávání dat. Slouží k zjišťování postojů, názorů, mínění a motivů jednání. Metoda focus group se často používá v marketingových výzkumech například k testování účinnosti reklamy nebo ke zjištění reakce na nový produkt....

Frekvence

Frekvence znamená četnost a označuje průměrný počet zásahů cílové skupiny určitým reklamním sdělením (kampaní) za určité období. Je to tedy číslo, které nám udává o počet zobrazení reklamy jedné osobě. Frekvence tak ukazuje počty nebo podíly jedinců z cílové skupiny,...

Full banner

Jedním z formátů internetové reklamy je full banner. Jedná se o reklamní proužek o rozměrech 468x60 pixelů. Nachází se zpravidla v horní části internetové stránky, na rozdíl od leaderboardu však nezabírá prostor v celé šíři webu, a proto se často umísťuje...

First try

Anglické slovní spojení firts try se překládá jako „první zkouška“. A tento překlad vyjadřuje přesně to, co se pod pojmem first try skrývá. Jedná se o okamžik, kdy zákazník/spotřebitel poprvé vyzkouší nový, pro něj neznámý produkt, výrobek či značku. First try...

Face to face

Face to face neboli face to face rozhovor je jedna z nějčastěji používaných metod kvantitativního marketingového výzkumu. Jde o rozhovor tváří v tvář, při kterém tazatel osobně komunikuje s respondentem. Při technice face to face dochází k řízenému rozhovoru jednoho...

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform je soubor integrovaných nástrojů a služeb od společnosti Google, které jsou navržené k pomoci marketérům a inzerentům lépe pochopit a zasáhnout jejich online publika.  Platforma zahrnuje řadu produktů, včetně Google Analytics, Google Ads,...

Google Analytics 4

Google Analytics je nástrojem od Googlu pro vyhodnocování provozu na webových stránkách a pro komerční firmy i zdrojem ukazatelů o úspěchu jejich online aktivit. Analytics měří, kolik návštěvníků na stránku přišlo, odkud se na web dostali, kolik času na webu strávili...

Gadgets

Na obecné úrovni se anglický výraz „gadget“ používá k označení drobného předmětu, technické vychytávky. V oblasti online marketingu a médií termín gadget označuje interaktivní miniaplikaci, která může být součástí internetových stránek a funguje jako populární...

GI – Gross Impressions

Gross Impressions (GI) je veličina, označující počet GPR v tisících. GPR (Gross Rating Point) přitom vyjadřuje kumulovanou sledovanost konkrétní reklamy v dané cílové skupině. Reklamní agentury často uzavírají se zprostředkovateli reklamních prostorů objednávku na...

Google

Google je dnes již jedna z největších, nejdůležitějších a nejvýznamnějších technologických firem na světě. Jedná se o americkou firmu sídlící v Kalifornii, kterou vlastní holdingová společnost Alphabet Inc. Česká pobočka Google sídlí v Praze. Google je známý především...

GRP – Gross Rating Point

Zkratka GRP označuje anglické slovní spojení „Gross Rating Point“, což je označení pro veličinu, která měří reklamní zásah v rámci široké cílové skupiny. Hodnota GRP, jenž ukazuje sílu naplánované reklamní kampaně, se tvoří jako kumulovaný součet všech sledovaností,...

Guerilla marketing

Popularizátor pojmu guerilla marketing Jay C. Levinson jej definuje jako nekonvenční, zvláštní cestu k oslovení potenciálních zákazníků s využitím minimálních nákladů. Guerilla marketing je obvykle kontroverzní, šokující formou reklamy, při které se tradiční mediatypy...

Halo effect

Jako halo effect se v reklamě označuje přenos účinku komunikace jedné značky na značku jinou, případně na produkt. Jde o parazitní jev, který nastane, když spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami či produkty. Halo Effect může být pozitivní i...

Hawthornův efekt

Hawthornův nebo také Hawthornský efekt popisuje změny v chování v závislosti na jistých sociálních jevech. Název pochází od hawthornské továrny Western Electric Company, která ve 20. a 30. letech minulého století prováděla výzkum efektivity práce...

Home page / Domovská stránka

Home Page je označení pro počáteční či hlavní stránku webu. Jde tedy o stránku, která se po zadání internetové adresy zobrazí jako první. V českém prostředí se používá také výraz domovská stránka. Home page webu slouží zpravidla jako rozcestník k jednotlivým...

Hybridní vysílání HbbTV

Hybrid Broadcast Broadband TV neboli HbbTV je kombinace televizního vysílání a širokopásmového internetu. Jedná se o interaktivní nadstavbu klasického televizního vysílání, díky které mohou diváci během pořadu sledovat novinky, vyhledávat informace, využívat...

IP adresa

IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v síti používající IP, tedy internetový protokol. Má formát čtveřice čísel v rozsahu od 0 do 255, které jsou od sebe oddělené tečkou. Svou IP adresu má každý počítač připojený k internetu a každý počítač má...

Inzertní výkon

Inzertní výkon ukazuje objem inzerce umístěné v médiu, v konkrétním tiskovém titulu. Znamená tedy příjem, který tiskový titul generuje svým vlastníkům. Inzertní výkon tak slouží k poměřování úspěšnosti jednotlivých tiskových titulů. Inzertní výkon se sleduje...

Interstitial

Pokud jste se někdy setkali při návštěvě internetové stránky před jejím načtením s reklamou, která se zobrazila takřka přes celou plochu a po několika vteřinách zmizela, vězte, že šlo o tzv. interstitial. Použití interstitialu (v českém prostředí se užívá...

Internetový marketing

Internetový marketing Internetový marketing, známý také jako online marketing, zahrnuje řadu strategií a technik využívajících internet k propagaci a komunikaci marketingových cílů. Tyto metody zahrnují široké spektrum nástrojů a disciplín, od optimalizace pro...

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace označuje jednotnou a vnitřně soudržnou komunikaci směrem od producenta k zákazníkům. Pod pojmem integrovaná komunikace se tedy nenachází například pouze masmediální reklama, ale v podstatě všechny aktivity, které společnost, výrobce či...

Infotainment

Infotainment je neologismus složený ze dvou anglických výrazů - information a entertainment, tedy informace a zábava. Jde o médii produkovaný materiál, jehož účel je zároveň bavit a informovat. Infotainment se u diváka snaží vyvolat emoce jako jsou úžas, potěšení,...

Infiltration marketing

Základem infiltration marketingu (infiltračního marketingu) je napojení se do různých komunit a uživatelských skupin, v rámci kterých dochází k nenápadnému doporučování vlastních produktů a služeb. Infiltrační marketing spočívá ve vydávání se za skutečného člena dané...

Indoor

Pojem indoor se používá pro označení reklamních nosičů, které jsou umísťovány uvnitř budov. S indoor reklamou se můžeme setkat v obchodních domech, dopravních prostředcích, na nádražích a v podobných veřejných prostorách. Indoor reklama může zahrnovat formáty, které...

In-store

Pod pojmem in-store se skrývá velmi účinný a přímo mířený způsob reklamy. Jedná se o reklamu na určitý produkt přímo v místě jeho prodeje. In-store tedy cílí na skupinu lidí, která se vyskytuje v bezprostřední blízkosti zboží, na které je kampaň sestavena. In-store...

Index zapomínání

Je normální, že na reklamu, kterou jsme někde uviděli, po nějaké době zapomeneme. Na některé reklamy se zapomene dříve, na jiné později. Index zapomínání má za úkol sledovat a měřit, jak rychle určitá cílová skupina zapomíná konkrétní reklamu, kterou viděla či...

I-Layer

Jako I-Layer označujeme agresivní formát internetové reklamy využívající dvě kreativy. I-Layer je tedy banner, který se skládá ze dvou propojených vrstev. Prvním je menší, základní banner, který je na webové stránce umístěn fixně. Druhým je větší banner nebo vrstva...

Image

Image značky, firmy či produktu je to, jak se ona značka (firma, produkt, …) projevuje, představuje a jak na spotřebitele působí. Image je v podstatě to, jak daný produkt vnímá určitá skupina lidí, jak je mezi veřejností oblíbený či neoblíbený. Image bývá záměrně a...

Implementační plán

Implementační plán je dokument, který obsahuje podrobně rozpracované detaily o reklamní kampani. Týká se začlenění reklamy do různých typů médií. Implementační plán pro konkrétní médium V případě televizní reklamy jde o seznam kanálů, vysílací čas,...

Imprese

Imprese označuje počet zobrazení reklamního prostoru, nejčastěji banneru. Je třeba si uvědomit, že imprese označuje počet zobrazení, nikoliv počet zhlédnutí. Pokud je reklamní plocha umístěná na méně viditelném místě, např. v patičce nebo v horní liště, uživatel ji...

Jingle

Jingle je z angličtiny pocházející výraz pro reklamní znělku. Jedná se o krátkou píseň nebo melodii používanou pro komerční účely. Jingle se snaží upoutat pozornost diváka či posluchače, a proto kromě po sobě jdoucích tónů často obsahuje i zvuky jako zvonění,...

Komunikační mix

Komunikační mix Pojem komunikační mix vyjádřuje seznam prostředků (médií a jiných prvků), kterými komunikujeme směrem k potenciálním či stávajícím zákazníkům, nebo k veřejnosti. Je jednou ze složek marketingového mixu. Účelem komunikačního mixu je udržet si stávající...

Komunikační strategie

Komunikační strategie Komunikační strategie definuje cesty a nástroje pro dosažení komunikačních cílů, zahrnující analýzu současné situace, stanovení budoucích cílů a určení prostředků pro jejich dosažení. Zaměřuje se na dlouhodobou vizi, hodnoty a rozpočet spojený s...

KPI – Key Performance Indicator

KPI (Key Performance Indicator) je v českém znění "klíčový ukazatel výkonu". Jde o obecné označení ukazatele, který slouží k měření výkonu a tedy k posouzení vlastních úspěchů. V různých oblastech se využívají různé klíčové ukazatele výkonu, měření úspěšnosti se také...

Konverze, konverzní poměr

Konverze je pojem, který využívá online marketing. Za konverzi se považuje situace, kdy uživatel internetu vykoná na konkrétním webu nějakou akci, kterou si prodejce vytyčil. Konverze souvisí s internetovou reklamou – reklama se snaží přilákat zákazníky na web...

Kontextová reklama

Kontextová reklama je typem internetové reklamy, kterou se označují převážně textové inzeráty. Jak vyplývá z názvu tohoto pojmu, kontextová reklama se internetovým uživatelům zobrazuje podle kontextu – obsahu konkrétní webové stránky. Kontextová reklama je obvykle...

Komunitní server

Komunitní server je označení pro web, na kterém se pravidelně schází určitá skupina lidí a vzájemně komunikuje a interaguje. Jde také o jiné označení sociálních médií. Za komunitní server tak můžeme považovat chaty a diskuzní fóra, seznamovací servery, zájmové weby,...

Komunikační agentura

Komunikační agentura je v podstatě novější název pro reklamní agenturu, přesto se od reklamní agentury v mnohém odlišuje. Komunikační agentura se odvíjí od myšlenky, že pro úspěch komerční komunikace je zásadní jednota a vnitřní soudržnost všech komunikačních složek....

Klíčová slova

Klíčová slova (anglicky keywords) jsou takové výrazy, které jsou v daném textu nejdůležitější, opakují se a jsou také nejvíce vyhledávaná. Úspěšný reklamní text musí být tedy sestaven tak, aby obsahoval co nejčastěji vyhledávaná klíčová slova. Proto se u reklamních...

Klamavá reklama

Klamavá reklama je šíření informací o produktu či podniku, které o něm vyvolají nepravdivou, a tedy klamnou představu. Jedná se o jednání spadající do kategorie tzv. nekalé soutěže v reklamě. Prostřednictvím klamavé reklamy může subjekt vygenerovat zisk a prospěch, a...

Katalog webových stránek

Katalog webových stránek nebo také internetový katalog je strukturovaný seznam odkazů na webové stránky. Katalog webových stránek bývá řazen do stromu podle tematických kategorií. Uživatel si vybere kategorii, o kterou se zajímá, eventuálně...

Krizová komunikace

Krizová komunikace je důležitým pojmem v oboru PR (Public Relations). Jedná se o způsob externí i interní komunikace firmy, jež se nachází krizi, respektive situaci, kdy je ohrožena její pověst či stabilita. Krizová komunikace je tedy důležitá pro zachování dobrého...

Kupláž

Označení kupláž se používá pro pojmenování inzerce ve více titulech jednoho vydavatelství najednou v podobě inzertního produktu. Kupláž tak znamená lepší cenu, podmínkou přitom je, aby inzerce vyšla ve stejný okamžik. Kupláž = inzerce za výhodnou cenu Tato...

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum založený na získávání tzv. tvrdých dat - numerických nebo statistických dat. Kvantitativní výzkum používá statistické metody k popisu společenských jevů. Určuje množství určitých postojů, názorů typů chování a dalších definovaných...

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je výzkum, který především zjišťují, jak jednotlivci i skupiny interpretují svět . Používá se k poznání skrytých příčin, názorů a motivací, k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu. Kvalitativní výzkum zajišťuje vhled...

Long Tail

Uživatelé internetových vyhledávačů vyhledávají zpravidla dva typy frází. Prvním typem jsou obecná slova, která jsou vyhledávaná ve velké míře (např. fráze ubytování, reality, dovolená…) a jsou populární, druhým typem jsou fráze méně často vyhledávané, ale...

Loss leader

Pod pojmem Loss leader se rozumí oblíbený produkt. Jedná se nejčastěji o produkt v supermarketu, ale může se vyskytovat i jinde. Loss leader má za úkol přilákat zákazníky a přimět je ke koupi sebe sama cestou slevy. Takový produkt podporuje prodej i jiného zboží. Loss...

Logo

Logo neboli grafická značka představuje grafické znázornění symbolu firmy či produktu. Úkolem loga je v mysli příjemce okamžitě spojit grafické provedení s konkrétní značkou, firmou či produktem. Logo bývá obvykle tvořeno názvem společnosti. Pokud logo obsahuje jen...

Leaflet

Leaflet lze do češtiny přeložit jako reklamní leták. Jde o tištěnou publikaci, která se používá pro reklamní a marketingové účely, může být ale také informativní. Vyznačuje se tím, že mívá propracovaný design, je vytištěný barevně a ve vysoké kvalitě. K čemu leaftet...

Leader board

Leader board je pojem pro jeden z formátů internetové reklamy, a sice pro grafickou bannerovou reklamu. Jedná se nejčastěji o horizontální reklamní proužek umístěný na začátku webu v horní části stránky. Mnohdy bývá dokonce až nad hlavičkou webu. Další variantou je i...

Lead

Jako lead se označuje druh konverze, většinou se jedná o získání kontaktu na klienta. Zároveň se pojem lead používá právě i pro tohoto potenciálního zákazníka, který vyjádří zájem o produkt či službu. Lead a konverze Konverze je ukazatelem efektivity reklamní kampaně....

LBS – Location Based Services

LBS (Location Based Services) je obecné označení pro využívání služeb, které pracují s určováním polohy. Synonymem této zkratky je geotagging. Díky chytrým telefonům a dalším elektronickým zařízením lze pomocí GPS či WiFi jednoduše určit polohu uživatele. Toho se...

Layout

Pod pojmem layout se rozumí grafické rozložení jednotlivých prvků v rámci jedné strany. Jedná se o rozvržení tiskového, ale i elektronického reklamního materiálu, jako jsou různé letáky, inzeráty, časopisy, deníky či webové stránky. Layout tvoří celkový vzhled...

Launch

Pojem launch znamená ve světě marketingu a médií uvedení výrobku na trh. Jde o marketingovou aktivitu s cílem představení (a poté prodání) nového produktu či značky cílové skupině. Launch má za cíl vybudovat povědomí o novém produktu, představit jej spolu s jeho...

Marketing na sociálních sítích

Marketing na sociálních sítích Marketing na sociálních sítích je forma digitálního marketingu, která využívá sociální média (Facebook, Instagram, Twitter nebo X, TikTok a další) k propagaci produktů, služeb nebo značek. Tato forma marketingu zahrnuje víceré klíčové...

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace je proces vytváření, sdílení a výměny informací mezi organizací a její cílovou skupinou zákazníků. Tato komunikace je klíčovým prvkem v rámci celkového marketingového mixu a zahrnuje různé nástroje a kanály pro dosažení...

Marketingová koncepce

Marketingová koncepce Marketingová koncepce vyjadřuje trvalou orientaci a přizpůsobení aktivit firmy na určení a uspokojení potřeb zákazníků lépe než konkurence. Na rozdíl od jiných koncepcí řízení firmy (výrobní, prodejní nebo produktová) je tu vždy na prvním místě...

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje Marketingové nástroje slouží k dosáhnutí cílů vytyčených v marketingovém plánu. Soustředí se na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů. Podle základní definice je dělíme na 4P: Product (Výrobek) je cokoliv, co má schopnost...

Marketingový plán

Marketingový plán Marketingový plán je dokument, který je součástí marketingové strategie a obsahuje strukturovaný a systematický přehled o marketingových cílech a akcích které organizace plánuje provést v určitém časovém období. Marketingový plán je klíčovým...

Marketingová agentura

Marketingová agentura je firma, která poskytuje služby spojené s plánováním, vytvářením a realizací marketingových kampaní pro své klienty. Tyto agentury mohou pracovat s různými typy klientů, od malých podniků až po velké korporace, a mohou se specializovat na různé...

Marketingová kampaň

Marketingová kampaň je koordinovaná série aktivit, které jsou zaměřené na propagaci určitého produktu, služby nebo značky. Tyto aktivity mohou zahrnovat různé marketingové taktiky a kanály, včetně reklamy, sociálních médií, email marketingu, obsahového marketingu a...

Mobilní marketing

Mobilní marketing je druh marketingové komunikace či reklamy, která se pojí s mobilními technologiemi – chytrými telefony či tablety. Jedná se o dynamicky se rozvíjející oblast marketingu, která stále ještě není plně využívána. Mobilní marketing...

MML-TGI

MML-TGI (Market & Media & Lifestyle - Target Group Index) je výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace určité cílové skupiny. Kontinuální výzkum MML-TGI pracuje se vzorkem 15 000 respondentů ročně. Data se sbírají samovyplňováním...

MLM – Multi Level Marketing

Víceúrovňový marketing, tzv. Multi Level Marketing (MLM) je jedna z marketingových strategií, spojujících přímý prodej s franšízingem. Spočívá v tom, že smluvní distributoři daného produktu jednak zajišťují samotný prodej koncovým zákazníkům, současně se však snaží o...

Míra prokliku

Míra prokliku je poměr, který udává, jak často internetové uživatelé klikají na konkrétní reklamu, když se jim zobrazí. Míra prokliku se také označuje jako CTR, což je zkratka pro anglický výraz Click Through Rate. Jak se počítá míra prokliku? Míra prokliku vzniká po...

Microsite

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu. Microsite slouží často jako doplněk hlavní webové prezentace. Jejím cílem je poskytovat informace zaměřené na konkrétní produkt...

Message

Message je anglický výraz pro zprávu. V marketingu se jako message označuje zpráva, sdělení či poselství, které reklama obsahuje a které má být sděleno cílové skupině. Jinými slovy lze říci, že smyslem reklamy je doručit message, tedy reklamní sdělení, cílové...

Merchandising

Pojem merchandising pochází z anglického slova „merchandise“, které znamená zboží nebo obchodovat. Používá se pro označení oboru, který se zabývá komplexní péčí o zboží a POP prostředky v místě prodeje. Merchandising – základní nástroj podpory prodeje Tento...

Megaboard

Jako megaboard označujeme formát venkovního nosiče, který je větší než billboard (3 x 6 metrů) a bigboard (9,6 x 3,6 metrů). Megaboard má opravdu velké rozměry, a to od 16 x 9 metrů, může být ale také megaboard o rozměrech 30 x 10 metrů nebo i více. Je vhodný pro...

Médium

Médium je technologie či osoba něco zprostředkující, nebo také prostředí, v němž dochází ke komunikačnímu aktu. Pojem médium zahrnuje komunikační kanály, skrze které jsou šířeny informace - zprávy, vzdělání, zábava, reklamní sdělení. Médium - pojem s více významy...

Monitoring

Monitoring spočívá ve sledování publikovaného obsahu médií a chování zadavatelů reklamy. Existuje monitoring prodeje, který poskytují výzkumné agentury, dále monitoring reklamních investic nebo kreativity, který provádějí mediální agentury, a monitoring PR aktivit, o...

Media Mix

Při plánování komunikační kampaně se plánované investice rozdělují do několika různých médiatypů, díky čemuž roste možnost zasáhnutí co největší masy. Pojem Media Mix pak označuje právě rozdělení reklamní kampaně do jednotlivých typů reklamy, informuje o využívaných...

Media planner

Media planner je pracovník mediální agentury, který zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování media plánů a výběru médií. Media planner a jeho úkoly Mezi jeho činnosti patří plánování rozložení reklamního rozpočtu do médií, respektive do různých typů...

Media projekt

Media projekt je oficiální výzkumná metoda, která má za úkol zjišťovat čtenost tiskových titulů a poslechovost rozhlasových stanic. Jedná se o ukazatel, který se využívá hlavně ke zjištění perspektivity daného média s ohledem na umístění reklamy. Media projekt a...

Mediální agentura

Mediální agentura je organizace, která se specializuje optimalizaci reklamních kampaní v médiích. Mezi její činnosti patří zkoumání cílových skupin, plánování zásahu reklamy a její optimalizace. Především se však mediální agentura stará o nákup reklamního prostoru v...

Mediální inflace

Míra mediální inflace udává změnu cenové hladiny jednotlivých médií. Jde tedy o údaj, který popisuje nárůst cen za média během jednoho roku. Mediální inflace vypovídá o poptávce po reklamě – čím větší zájem o reklamu v jednotlivých médiích je, tím je cena vyšší a...

Mediální zákony

Mediální zákony jsou obecně závazné právní předpisy regulující činnost médií. Nejdůležitější české mediální zákony pokrývají fungování všech hlavních mediálních odvětví. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání určuje kdo a za jakých okolností může...

Mediaplan

Mediaplan je dokument, který je výstupem mediálního plánování. Obsahuje kompletní informace o mediálním nasazení kampaně. V rámci jednoho druhu média (televizního či rozhlasového vysílání, tištěné, online či venkovní reklamy ad.) nese informace o cenotvorbě, pozici,...

Mediazastupitelství

Jako mediazastupitelství nebo také mediální zastoupení označujeme společnosti, které nakupují a prodávají reklamní prostor v konkrétních médiích, tedy v televizních stanicích, rádiích, na serverech a podobně. Za určitou provizi tedy určité společnosti zastupují...

Media buyer

Pracovník mediální agentury, jehož úkolem je výhodně nakupovat reklamní prostor v tisku či na internetu nebo čas v rádiu či televizi, se nazývá media buyer. Nákup reklamního prostoru patří ke komplexní oblasti marketingu, která se skládá z celé řady dílčích...

MDS – Media Data System

MDS neboli Media Data System je rozsáhlá česká on-line databanka, která shromažďuje informace o veškerých médiích v tuzemsku, a to už od roku 1994. Například databanka tiskových titulů zahrnuje více než 5 600 záznamů, data jsou navíc kontinuálně aktualizována. MDS a...

Magazín

Magazín nebo časopis je periodicky vycházející publikace neboli opakovaně vycházející tiskovina. Perioda vydání musí být minimálně týdenní, dále může být čtrnáctidenní nebo měsíční, případně nepravidelná. Magazín je obvykle zaměřený na úzkou cílovou skupinu...

Marketing

Existuje mnoho definic pojmu marketing a takřka všechny se shodují na tom, že jde o proces, zaměřený na uspokojování potřeb klienta. Podle AMS (American Marketing Association) je marketing souborem procesů pro komunikaci, vytváření, dodávku a výměnu nabídek, které...

Marketingový mix

Pojem marketingový mix se užívá pro označení základních marketingových nástrojů, které by se měly používat při plánování marketingové strategie. Slovní spojení „marketingový mix“ začal jako první používat Neil H. Borden, a to v roce 1949. Marketingový mix slouží firmě...

Marketingový mix 4C

Pojem 4C označuje tzv. marketingový mix, který se skládá ze čtyř složek. Marketingový mix 4C rozpracoval Robert F. Lauterborn, když navázal na dříve vymyšlený marketingový mix 4P. Marketingová strategie by měla podle Kotlera být vymýšlena nikoliv z pozice...

Marketingový mix 4P

Termín 4P označuje čtyři složky marketingového mixu, které vycházejí z tradičních marketingových teorií. 4P jsou hlavní nástroje, které by měl brát v potaz každý marketingový manažer. A nezáleží na tom, zda se jedná o malou společnost, kterou vlastní dva přátelé, či...

Marketingový mix 5P

Zkratka 5P označuje marketingový mix a jeho jednotlivé kategorie, podle nichž by se měla tvořit firemní marketingová strategie. Marketingový mix 5P navazuje na marketingový mix 4P, k němuž přidává další složku - „people“ neboli lidé. Tento model je tvořen z pohledu...

Marketingový výzkum

Ten, kdo chce úspěšně a efektivně vést firmu, tak by při tvorbě marketingové či celopodnikové strategie neměl zapomínat na marketingový výzkum. Tímto pojmem se označuje získávání komplexních informací o obchodním trhu či chování zákazníků. Marketingový výzkum se v...

Masstige

Masstige je marketingový pojem, který vznikl spojením dvou anglických slov, mass, tedy masa či masový, a prestige, čili prestiž či prémiový. Jako masstige výrobky jsou označovány produkty, které jsou vnímané jako prémiové, ale zároveň jsou určené pro široké masy lidí....

Nativní reklama

Nativní reklama je typ online reklamy, který je navržen tak, aby se vizuálně a kontextově integroval do obsahu, ve kterém se zobrazuje. Na rozdíl od tradičních bannerových reklam nebo pop-up oken, nativní reklamy vypadají a chovají se jako běžný obsah na webové...

Nadlinková komunikace (ATL)

Jako nadlinková komunikace nebo ATL (above the line) se označuje druh reklamy, která se k příjemcům šíří prostřednictvím masových médií jako je televize, tisk či internet. Jejím opakem je podlinková komunikace neboli BTL reklama, která těchto prostředků nevyužívá....

NPD – New Product Developement

New Product Developement - tato anglická slůvka se skrývají pod zkratkou NPD a používají se pro označení hned několika různých procesů a věcí. Vždy však souvisí s uvedením nového produktu na trh. Velmi často zkratka NPD označuje samotný proces vývoje nového produktu,...

Newsletter

Newsletter je přehled novinek, který může být tištěný i elektronický. V oblasti internetového marketingu je elektronický newsletter jedním z důležitých informačních kanálů pro přihlášené odběratele. Newsletter má za cíl informovat osoby, které jsou k odběru novinek...

Neuromarketing

Neuromarketing je moderní odvětví marketingu, které zkoumá funkce mozku spotřebitelů při jejich rozhodování o nákupu. Neuromarketing je interdisciplinární obor, jenž vychází z neuropsychologie, neurověd a kognitivní psychologie. Díky neuromarketingu mohou reklamní...

NetMonitor

NetMonitor je jedním z výzkumných projektů Sdružení pro internetový rozvoj, jehož cílem je poskytnout relevantní informace o návštěvnosti a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Realizátorem projektu jsou společnosti Gemius a Nielsen –...

Net Reach

Termín Net Reach, který se v českém prostředí užívá jako „čistý zásah“, je pojem z oblasti analýzy a měření dosahu reklamních kampaní v médiích. Ukazatel Net Reach vyčísluje, jaké procento či celkový počet osob bylo v příslušném médiu vystaveno reklamnímu sdělení v...

Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými...

Náklad tištěný

Tištěný náklad znamená celkový počet vytištěných kusu jednoho konkrétního tištěného periodika. Celkový náklad tiskového titulu se odvíjí od cílové skupiny a odhadovaného prodeje. Rozlišují se tzv. vysokonákladové tituly a nízkonákladové tituly. Mezi vysokonákladové...

Náklad prodaný

Jako prodaný náklad se označuje celkový počet prodaných kusů jednoho vydání konkrétního tištěného periodika. Prodaný náklad je součtem titulů, které jsou prodány buď v rámci pultového prodeji (na stáncích, benzinové pumpě, v supermarketu apod.), předplatného nebo...

Optimalizace webu pro vyhledávače

Optimalizace webu pro vyhledávače Optimalizace webu pro vyhledávače (SEO) je proces zaměřený na zlepšení pozic webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Klíčové aspekty zahrnují: Nadpisy a obsah: Nadpis H1 je nejdůležitější, měl by obsahovat klíčová slova. Text by...

Optimalizace stránek pro vyhledávače

Optimalizace stránek pro vyhledávače Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) je komplexní proces, který vyžaduje strategický přístup k dosažení lepších pozic ve vyhledávání. Zahrnuje několik klíčových kroků: Technická SEO analýza - Základem je zajištění, že...

Optimalizace webových stránek

Optimalizace webových stránek Optimalizace webových stránek je proces, při kterém se provádějí různá technická a obsahová opatření na webových stránkách s cílem zlepšit jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávačů, přitáhnout nové zákazníky či vylepšit zákaznícký...

Online Marketing

Online Marketing Online marketing, také známý jako internetový marketing, je forma marketingové komunikace a propagace, která využívá internetu a digitálních medií k dosažení marketingových cílů. Zahrnuje širokou škálu aktivit, jako je SEO (Search Engine...

Online reklama

Online reklama, také známá jako internetová nebo digitální reklama, je forma marketingové a reklamní komunikace, která využívá internet k doručení propagačních marketingových zpráv cílové skupině. Tato reklama může zahrnovat různé formáty a kanály, včetně PPC reklam...

Outdoor

Outdoor (nebo také Out-of-home) v mediálním smyslu je takový druh reklamy, který lidé vidí nebo slyší venku, mimo své domovy. Jinak řečeno se jedná o komerční komunikaci umístěnou na venkovních nosičích jako jsou billboardy, bigboardy, megaboardy nebo CityLight...

Out of the Box

Out of the Box je označení pro jeden z mnoha formátů reklamy na internetu. Jedná se o určitý objekt, logo, obrázek, nápis atd., který však nemá své stálé umístění na stránce. Není to tedy klasický reklamní box, ale pohybující se prvek, který jakoby lítá sem tam a po...

OTS – Opportunity to See

Zkratka OTS označuje anglické slovní spojení Opportunity to See, což se do češtiny překládá jako „možnost zhlédnutí“. OTS se využívá v reklamním marketingu za účelem změření, kolikrát měl příslušník cílové skupiny možnost vidět reklamní kampaň v jejím průběhu. Díky...

OTH – Opportunity to Hear

OTH neboli Opportunity to Hear je pojem z oblasti vyhodnocování reklamních kampaní. Jedná se o hodnotu, která udává průměrný počet poslechů reklamního spotu, a sice členem cílové skupiny v průběhu určitého sledovaného období, popřípadě během celé reklamní kampaně....

OOH – Out of Home

S reklamou se setkáváme všude kolem sebe – doma i na ulici. Pro označení venkovní, outdoorové reklamy se ujala zkratka OOH – Out of Home. Jde o obecný pojem, vyjadřující širokou škálu reklamních formátů. Dle nejjednoduššího dělení typu reklamy na vnitřní (indoor) a...

Off time

Vysílací čas v televizi i rozhlasu lze podle počtu sledovanosti rozdělit do dvou části – prime time a off time. Zatímco termín prime time označuje dobu vysílání s největším počtem posluchačů a diváků, off time vyjadřuje pravý opak. Veškerý čas mimo špičku vysílání lze...

Oční kamera

Oční kamera je speciální kamera, která snímá pohyb očí. Mapuje skutečné chování zákazníka při kontaktu se sdělením. Využívá se například v reklamě, aby zjistila intenzitu pozornosti zákazníka v určitém médiu. Dále může při marketingovém a mediálním výzkumu pomoci...

Private deal

Private deal v RTB (Real-Time Bidding) je specifický typ transakce v programmatickém reklamním prostředí, kde je dohoda o nákupu reklamního prostoru sjednána předem mezi inzerentem a vydavatelem. Tato dohoda obvykle zahrnuje pevnou cenu za tisíc zobrazení (CPM) a...

PR agentura

PR agentura (angl. Public Relations Agency) je specializovaná společnost, která svým klientům na základě zkušeností a odborných znalostí poskytuje za úplatu následující služby: navrhuje, vytváří a zajišťuje PR kampaně, reklamy zajišťuje komunikaci klienta s médii,...

PR – Public Relations

Termín Public Relations (PR) neboli vztahy s veřejností patří ke klíčovým pojmům v oblasti médií a marketingu. Jako Public Relations bývají označovány techniky a nástroje, jejichž pomocí osobnost, firma či instituce komunikuje s veřejností. Jako Public Relations se...

PPO – Pay per Order

PPO (Pay per Order) označuje jeden z mnoha platebních modelů v oblasti online marketingu. Zadavatel reklamy zaplatí zprostředkovateli až v případě, stane-li se návštěvník webu díky zveřejněné reklamě novým zákazníkem zadavatele. V praxi to znamená, že musí vyplnit...

PPL – Pay per Lead

Platební model PPL (Pay per Lead) se v mnoha ohledech podobá modelu PPO (Pay per Order). Model funguje na principu platby za reklamy až v případě, kdy dojde ke kompletnímu přivedení nového zákazníka prostřednictvím reklamy. Nestačí tak, aby návštěvník webů na reklamu...

PPC systémy

PPC systémy neboli Pay Per Click systémy jsou internetové modely reklamního inzerování, ve kterých se platí pokaždé, když uživatel klikne na reklamu. Inzerenti tedy neodměňují pronajímatele intenetového prostoru, za pouhé zobrazení (impresy) reklamy. PPC systémy...

Přednostní výpisy

Přednostní výpisy jsou úzce spojeny s internetovými vyhledávači či katalogy a jsou také součástí Search Engine Marketing (SEM). Přednostní výpisy jsou placené odkazy, které se ve vyhledávačích zobrazují na předních pozicích, v současnosti jsou již však nahrazovány...

Příbal

Jako příbal se běžně označuje reklamní předmět nebo dárek přibalený k magazínu. Příbaly většinou využívají lifestylové magazíny nebo časopisy pro ženy a dívky. Příbal - od malých vzorků až po kabelku Příbal má většinou podobu nějakého malého dárku, často se jedná o...

Pyramidová hra

Cílem pyramidové hry (tzv. letadla) je vytvoření komplexní stromové struktury lidí, kteří profitují z nově se připojujících členů. Pyramidová hra patří k nelegálním činnostem, funguje na principu rozdělování cizích peněz. Jak funguje pyramidová hra? Ukažme si...

Propaganda

Pojem propaganda bývá nejčastěji používaný v politických souvislostech. I v marketingovém světě má ale své místo. Je to metoda ovlivňování názorů cílové skupiny. Tato metoda je ofenzivní, systematická, koncepční a má dlouhodobý charakter. Propaganda velmi často čerpá...

Programmatic buying

Programmatic buying je pojem zahrnující nákup online reklamy pomocí aukčních systémů. Řadí se do něj zejména RTA a PPC reklama. Programmatic buying – důležitý marketingový nástroj Jedná se o účinný nástroj pro inzerenty, protože automatizuje celý proces. Kupující může...

Product placement

Product placement, v překladu umístění produktu, je forma skryté reklamy. Jde o zapojení produktu do filmu, seriálu či televizního pořadu, a to buď aktivně nebo pasivně. Product placement aktivní a pasivní Aktivní product placement znamená, že produkt nebo...

Prime time

Pojmosloví v oblasti televizního a rozhlasového vysílání pracuje s mnoha specifickými termíny. Nejvyužívanějším a obecně známým termínem, který se dnes již dostal do povědomí široké veřejnosti, je tzv. prime time. Prime time v televizi a rozhlase je jiný Tímto slovním...

Page view

Anglický pojem page view se do češtiny překládá jako zhlédnutí či zobrazení webové stránky. Page view je číslo, které značí celkový počet zobrazení konkrétní webové stránky. Page view patří k základním analytickým nástrojům v internetovém marketingu. Pomocí tohoto...

Page Rank

Page Rank je algoritmus na určování důležitosti webových stránek z pohledu vyhledávače. Každá stránka webu má hodnotu od nuly do desíti v logaritmické stupnici Page Ranku. Page Rank počítá počet a kvalitu zpětných odkazů na stránku, hodnota Page Ranku tedy má...

Packshot

Packshot je závěrečný obraz TV spotu, který zblízka zabírá propagovaný produkt, logo, název, slogan a někdy i cenovou nabídku, tak aby divák plně zaregistroval balení (v angličtině packaging – odtud packshot) a označení produktu. Packshot má za cíl zajistit produktu...

Panel

V oblasti marketingového průzkumu se výraz panel využívá pro souhrnné označení všech respondentů, které jsou do daného výzkumu zapojeni. Během výzkumu dochází ke sledování konkrétního chování jednotlivých osob, na základě dlouhodobého zkoumání panelu lze po určité...

Peoplemetry (TV metry)

Peoplemetr je elektronické zařízení určené k měření sledovanosti televize. Peoplemetry jsou zjednodušeně řečeno „krabičky“, které se napojí na televizi a průběžně odesílají informace o tom, jaký program zrovna v dané domácnosti běží a kdo jej sleduje. Peoplemetry...

PPC – Pay per Click

Zkratka PPC označuje anglický termín Pay per Click, který v češtině znamená „platba za klik“. PPC je jedním z nejužívanějších způsobů placení za reklamu v internetovém prostředí. Na rozdíl od CPA nebo CPT zadavatel reklamy neplatí za imprese (zobrazení)...

Postbuy

Každou mediální kampaň je třeba po jejím ukončení řádně vyhodnotit a vyvodit z ní závěry. Termínem postbuy (nebo také Post Buy či Postbuy Report) se označuje dokument, jehož obsahem je kompletní vyhodnocení proběhlé kampaně, a to včetně srovnání plánů a předpokladů...

Positioning

Klíčovým prvkem reklamní strategie a komunikace je positioning, jehož cílem je zaujmout určité postavení na trhu s ohledem na podvědomí zákazníka. Positioning (postavení na trhu) úzce souvisí s odlišením se od konkurence a vytvořením specifické image. Positioning a...

POS/POP

Místo prodeje, místo nákupu, to je význam anglické fráze Point of Sale, Point of Purchase, která se skrývá za zkratkami POS/POP. Tato zkratka se používá ve dvojím významu. Jednak označuje právě to, co samotný překlad naznačuje, tedy určité místo, kde dochází k prodeji...

Portál

Portál je webový server s velkou škálou nabízených služeb, který v podstatě slouží jako „brána“ do světa internetu. Internetové portály obsahují katalogy odkazů a jejich uživatelé se tak jedním kliknutím dostanou k službám jako je bezplatný email, seriózní či bulvární...

Podvodné prokliky (Click Fraud)

Podvodné prokliky (angl. Click Fraud) jsou pojmem z oblasti PPC reklamy. Jedná se o kliky na reklamu, které nedělají potencionální zákazníci či zájemci o produkt. Podvodné prokliky mají za cíl uměle navýšit klikání na reklamu. A jelikož je PPC reklama (Pey per Click)...

Podlinková komunikace (BTL)

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu. Microsite slouží čast

Pixel

Pixel je jednotka velikosti používaná v digitální grafice. Název vznikl zkrácením anglických slov picture element, což znamená obrazový prvek. Pixel se také označuje zkratkou px. Pixel = jeden bod na monitoru Pixel je nejmenší jednotkou digitální rastrové grafiky a...

Penetrace trhu

Penetrace neboli pronikání se v oblasti marketingu používá v souvislosti s procentem rozšíření produktu na trhu. Pokud tedy má každá sedmá domácnost v Česku televizi s připojením k internetu, tak penetrace tohoto produktu v rámci ČR je 14%. Penetrace trhu, někdy též...

Queen size

Standardizovaná reklama o rozměrech 200x60 centimetrů, využívajících se ve venkovní (outdoorové) reklamě, se označuje jako Queen size. Nejčastěji se umísťuje na dopravní prostředky a je také současně i mobilboardem. Reklamu Queen size můžete vidět na oknech, dveřích i...

Reklama na internetu

Reklama na internetu Reklama na internetu, nebo i online reklama, zahrnuje všechny typy reklam, na které může uživatel narazit při využívaní internetu. Cílem internetové reklamy je informovat zákazníka o poskytovaných službách, produktech nebo značce a pobídnout ho k...

Reklama na Instagramu

Reklama na Instagramu Reklama na Instagramu je forma digitální reklamy, která využívá Instagram k propagaci produktů, služeb nebo značek. Instagram využívá platformu Meta Business Suite (stejně jako Facebook – společné vlastnictví společností Meta) která umožňuje...

Reklama na Google

Reklama na Google Google reklama je forma digitální reklamy, která je zobrazována na různých platformách a službách poskytovaných společností Google. Hlavní platformou pro zobrazování těchto reklam je vyhledávač Google, kde se reklamy objevují výsledcích vyhledávání...

Reklama na Facebooku

Reklama na Facebooku Reklama na Facebooku je forma digitální reklamy, která využívá Facebook k propagaci produktů, služeb nebo značek. Facebook poskytuje platformu Meta Busines Suite, která umožňuje firmám a jednotlivcům vytvářet, zobrazovat a spravovat reklamy na...

Reklamní banner

Reklamní banner Reklamní banner je forma online reklamy, kterou tvoří grafický vizuální prvek, který slouží k propagaci produktů, služeb nebo značek na internetu. Většinou obsahuje obrázky, texty a odkazy které chce organizace propagovat. Cílem reklamního banneru je...

Rich format

Rich format, také známý jako rich media, je typ online reklamy, který se vyznačuje pokročilými vlastnostmi, jako je video, audio nebo jiný prvek, který podporuje interakci. Na rozdíl od statických bannerových reklam, rich format nabízí uživatelům mnohem...

Reklamní blok

Reklamní blok je časový úsek v televizním nebo rozhlasovém vysílání, který je vymezený pro reklamní sekvenci. Způsob, jakým stanice zařazují reklamní bloky, se liší podle jejich zaměření, zda se například jedná o komerční nebo státní televizi. Držitelé vysílacích...

Reklamní agentura

Reklamní agentura Reklamní agentura označuje specializovanou organizaci, která poskytuje širokou škálu služeb spojených s tvorbou, plánováním či realizací reklamních kampaní pro klienty. Typické služby zahrnují například plánovaní, správu a analýzu reklamních kampaní,...

Reklama

Reklama je základním nástrojem marketingu. Má za cíl propagaci výrobku, služby či obchodní značky, používá se především pro zvýšení prodeje. Marketingoví a reklamní pracovníci totiž prostřednictvím reklamy ovlivňují zvolenou cílovou skupinu a snaží se změnit její...

Redirect

Přesměrování neboli redirect umožňuje automatický přesun návštěvníka webové stránky na stránku jinou. Spousta uživatelů internetu se pokouší dostat na internetové stránky daného subjektu přímým zadáním webové adresy. Často dochází k zadání chybných názvů či překlepů....

Reach

Reach je veličina popisující zásah určitého média nebo určité reklamní kampaně za určitou dobu. Dělí se na weekly reach a daily reach. Weekly reach Pod pojmem weekly reach se rozumí týdenní zásah, tedy zásah konkrétní kampaně či média za období jednoho týdne. Jedná se...

Rating

Rating je jednou z důležitých veličin při zkoumání sledovanosti pořadu, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Jedná se o veličinu, která udává, kolik lidí bylo zasaženo určitým médiem. Jak se udává rating? Rating se udává buďto v procentech,...

Radioprojekt

Radioprojekt je národní výzkum poslechovosti stanic, který v České republice zajišťují od roku 2006 agentury Median a STEM/MARK. Kontinuální měření Radioprojektu zahrnuje všechny české celoplošné regionální a lokální rozhlasové stanice a pracuje se vzorkem 30 000...

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je samostatné nestátní sdružení, které reguluje reklamní trh. V roce 1994 Radu pro reklamu založili sami čeští zadavatelé, agentury a média s cílem (po vzoru vyspělých evropských států) doplnit legislativu o etické podmínky pro reklamu. Státní...

Reklamní spot

Reklamní spot je velmi častou a populární formou prezentace reklamního sdělení. Setkáváme se s ním nejčastěji v audiovizuálních médiích, tedy v televizi či v rozhlase. Za reklamní spot se považuje zpravidla 20 až 30 sekund dlouhé audiální nebo audiovizuální sdělení,...

Relaunch

Jde o záměrnou modifikaci minimálně jedné části marketingového mixu značky či produktu. Českým ekvivalentem k pojmu relaunch je znovuuvedení značky či produktu na trh. Při něm je původní značka upravena tak, aby lépe vyhovovala aktuálním požadavkům trhu. Relaunch a...

RTB – Reason To Buy

Při vytváření prodejní strategie je velmi důležité zaměřit se na tzv. RTB – Reason To Buy neboli důvod k nákupu. Každý potenciální kupující musí mít k zakoupení konkrétního zboží či služeb důvod, proč by si je měl zakoupit. Vžít se do role potenciálních kupujících je...

RTB – Reason To Believe

Základem úspěchu každé značky je její uvěřitelnost. Právě proto patří mezi jednu z nejdůležitějších složek značky RTB – Reason to Believe. Tato zkratka označuje důvody, které vedou k věrohodnosti. Současně vyjadřuje, proč zákazníci konkrétní značce věří. Ve snaze o...

RTB – Real Time Bidding

RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklam. S pojmem RTB se pojí také RTA – Real Time Advertising, což je nákup reklamy v RTB ekosystému, většinou se používá termín programmatic buying. Jak funguje Real Time Bidding? RTB je technologie, která...

Rozšířená realita

Jako rozšířená realita (angl. Augmented reality) se popisuje stav, kdy je skutečný svět doplněný o virtuální prvky vytvořené digitální počítačovou technologií. Jedná se o dynamicky se rozvíjející technologii, která nabízí využití i pro marketing a reklamu. Rozšířená...

ROPO efekt

ROPO je zkratka pro anglické slovní spojení Research Online – Purchase Offline, což v překladu znamená „prozkoumej online, nakupuj offline“. Pod pojmem ROPO efekt se tedy rozumí taková situace, kdy zákazník vyhledává informace o produktech na internetu, zkoumá, jaké...

ROI – Return on Investment

Máte-li v plánu investovat do reklamy, jistě vás bude zajímat ROI – Return of Investement. Jde o měřítko, vyjadřující návratnost uskutečněných investic a dokáže zadavateli reklamy říci, zda se nákup konkrétního prostoru vyplatil či nevyplatit a v jaké míře. Při...

Retail

Pokud jste se již někdy setkali s anglickým výrazem retail, pak vězte, že označuje to jisté, co český ekvivalent maloobchod. Retail je takový druh obchodu, který předpokládá prodej menšího množství zboží libovolného typu. Maloobchod může poskytovat smíšený i druhový...

Response

Slovo response v angličtině znamená odezvu či odpověď. V marketingu se pojem response používá ve smyslu odezvy na komunikaci značky. Setkat se s tímto označením ale můžeme také v teorii komunikace či v IT. Response a cílová skupina Response je tedy vyjádřením toho,...

Remarketing

Remarekting Remarketing, známý též jako retargeting, je forma cílení reklamy, která se zaměřuje na opětovné oslovování uživatelů, kteří již navštívili určitou webovou stránku (například e-shop) nebo vyjádřili zájem o určitý produkt či službu. Návštěva stránky je...

SEO online

SEO online SEO online, plným názvem "Search Engine Optimization" online neboli online optimalizace pro vyhledávače, představuje sadu metod a postupů zaměřených na zlepšení online viditelnosti webových stránek v organických výsledcích vyhledávání. Klíčovým cílem SEO...

SEO audit

SEO audit SEO audit je proces  průzkumu a analýzy webové stránky s cílem získat přehled o stavu a všech hodnotících faktorech dané stránky. Většinou ho tvoří analýza následujících částí: On-page faktory (Titulek, Text včetně klíčových slov, struktura nadpisů, meta...

SEO specialista

SEO specialista SEO specialista, také známý jako SEO konzultant nebo SEO expert, je odborník na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (SEO = Search Engine Optimization). Jeho cílem je zvýšit viditelnost webových stránek v organických výsledcích vyhledávání –...

Seznam Reklama

Reklama na Seznam.cz Reklama na Seznam.cz je forma online reklamy, která se zobrazuje na webových stránkách a v aplikacích společnosti Seznam.cz. Je to tedy taková česká obdoba a alternativa Google. Výhodou je, že Seznam.cz obsahuje mnoho sdružených služeb a stránek...

Sponzorský vzkaz v TV

Sponzorský vzkaz v televizi je forma reklamy, kdy společnost nebo organizace poskytuje finanční nebo materiální podporu televiznímu programu, pořadu nebo stanici výměnou za propagaci své značky.  Partner programu může být prezentován různými způsoby, například...

Streaming

Technologie kontinuálního přenosu, tzv. streaming, umožňuje plynulé zpracování dat. V současné době se tato technologie hojně využívá v oblasti přenosu audiovizuálního materiálu. Díky ní je možné současně data stahovat i přehrávat v jeden moment. Nejznámějším...

Strategický plán

Strategický plán je soubor aktivit a úkolů, který krok za krokem stanovuje postup marketingové komunikace. Jde o dokument sestavený na základě analýz a podle zadání rozděluje aktivity do jednotlivých typů médií. Pro každé médium má strategický plán konkrétní cíl,...

Storyboard

Storyboard je vizuální materiál, který vzniká při tvorbě reklamy. Jde o fázi ještě před tvorbou skutečného televizního spotu. Jako storyboard označujeme sadu rámečků s obrázky, které jsou doplněné texty. Obrázky mohou být jen hrubé skici, barevné obrázky nebo...

Stopáž

Slovem stopáž je označována doba trvání audiálního či audiovizuálního záznamu od začátku až do konce, tedy délka televizního či rozhlasového příspěvku. Pojem stopáž se užívá i v souvislosti s filmy či hudebními alby, ale v marketingovém prostředí se používá samozřejmě...

Sticked banner

Sticked banner je formát internetové reklamy, který bývá jakoby přilepen zpravidla ke spodnímu okraji stránky, a to i během návštěvníkova pohybu po stránce a při rolování po ní. Protože sticked banner překrývá text stránky, na které se vyskytuje, musí obsahovat křížek...

SSP – Supply Side Platform

Součástí RTB ekosystému je kromě DSP také SSP – Supply Side Platform. Tato platforma slouží jako systém nabídky reklamních prostor na publisherské straně. SSP nabízí reklamní prostor publisherů inzerentům a plní jej reklamami těch, kteří vyhrají v aukci v reálném...

SWOT analýza

SWOT analýza je analytická metoda používaná ke zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících úspěch určitého produktu, kampaně či strategie, a to převážně v marketingu. Díky její univerzálnosti je ale využívána například i k hodnocení osob během pracovního...

Skrytá reklama

Skrytá reklama je souhrnné označení pro takovou reklamu, u níž je obtížné, nebo dokonce až nemožné určit, zda se jedná o reklamu, nebo ne. Skrytá reklama je zakázána prostřednictvím zákona o regulaci reklamy, a je tudíž nelegální. Reklama totiž musí být vždy viditelně...

Skinning

Skinning je formát plošné internetové reklamy. Je to dlouhodobá reklama, která však nemá podobu banneru umístěného na webové stránce. Místo toho je celý design stránky nebo více stránek serveru přizpůsoben korporátnímu konceptu zadavatele reklamy. Jinými slovy...

Share

Označení share pochází z angličtiny a znamená podíl, udává se v procentech. V marketingu se používá v několika souvislostech. Můžeme třeba mluvit o TV share, tedy o podílu na televizní sledovanosti. Jedná se o podíl televizního kanálu či konkrétního pořadu na celkovém...

SEO – Search Engine Optimalizace

Search Engine Optimalizace (SEO) je jednou z částí Search Marketingu. Cílem optimalizace je zajistit, aby se internetová stránka zobrazila na co nejvyšších neplacených pozicích po zadání relevantního klíčového slova. SEO se dělí na Onpage a Offpage Search Engine...

SEM – Search Engine Marketing

Search Engine Marketing (SEM) je obecné označení pro formu internetové reklamy, která využívá potenciálu internetových vyhledávačů. SEM tvoří komplexní oblast internetového marketingu, umožňuje snadné zobrazení reklam i konkrétních stránek na základě dosazení...

Search Engine / Vyhledávač

Search Engine (SE) je celosvětově užívané označení pro webový vyhledávač. Search Engine je internetová stránka, která dokáže prohledávat jiné internetové stránky, a to na základě dotazu vloženého do vyhledávacího pole. Celosvětově nejrozšířenějším internetovým...

SEA – Search Engine Advertising

Search Engine Advertising (SEA) je označení pro placenou reklamu, která se zobrazuje u internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole. SEA je součást Search Engine Marketingu, nespadá sem však oblast SEO. SEA a internetové vyhledávače Search...

Sales promotion

Sales promotion (česky podpora prodeje) zahrnuje takové akce, které mají za úkol zvýšit, nebo dokonce vyvolat spotřebitelskou poptávku po daném produktu. Jedná se o časově omezené a předem přesně naplánované akce s jasnými pravidly. Sales promotion je tedy způsob,...

Spotlist

Spotlist je dokument, který se týká reklamních kampaní, zpravidla televizních. Jedná se o poměrně detailní rozpis všech náležitostí dané kampaně. Co obsahuje spotlist? Spotlist by měl vždy obsahovat následující údaje: Seznam všech televizních reklamních spotů, které...

Skyscraper

Skyscraper neboli mrakodrap jasně vystihuje podstatu tohoto formátu internetové reklamy. Skyscraper představuje vertikálně umístěný reklamní proužek o velikosti 160x600 pixelů, v užší podobě pak 120x600 pixelů. Reklamní proužek se umísťuje na prázdné boky...

SMO – Social Media Optimization

SMO je zkratka pro výraz „Social Media Optimization“, neboli česky „optimalizace pro sociální sítě“. Jedná se o optimalizaci pro širokou oblast sociálních médií, která zahrnuje různé metody, pomocí nichž se dá zvýšit efektivita článků, příspěvků, sdělení či reklam...

Sociální sítě

Pro sociální sítě existuje anglický výraz Social Media, tedy sociální média. Obecně se jedná o skupinu internetových společenských nebo komunitních sítí, které poskytují registrovaným členům prostředí pro vzájemnou komunikaci. Virtuální propojování lidí na...

Square

Square je jeden z formátů internetové bannerové reklamy, který má, jak již z názvu vyplývá, tvar čtverce. Square je reklamní plocha, která bývá umísťována nejčastěji v horní části pravého menu, tedy pod vyhledávacím či přihlašovacím boxem. Square a jeho velikosti...

Sponzoring

Cílem sponzoringu je spojit v mysli příjemců danou značku s hodnotou subjektu, který je sponzorován. Sponzoring je nástroj komunikace, součást marketingové strategie i emotivní forma marketingu. Je třeba rozlišovat mezi charitou a sponzoringem, sponzoring (anglicky...

SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu

Profesní sdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) seskupuje subjekty, kteří se pohybují v oblasti internetové reklamy. V současné době sdružuje kolem 60 členů. Členská základna je přitom zastoupena z obou stran: na jedné straně obsahuje zástupce internetových...

SPAM

Pod pojmem SPAM se dnes rozumí nevyžádané reklamní sdělení šířené internetem masovým způsobem. Nejedná se ale jen o nevyžádané e-maily, ale obecně o veškeré nevyžádané reklamy, jako jsou například různé reklamní příspěvky vkládané do diskuzních fór,...

SOV – Share of Voice

V oblasti online reklamy se často pracuje s hodnotou SOV (Share of Voice). Vyjadřuje podíl ratingů (procenta cílové skupiny populace, které byly konkrétní reklamou zasaženy) a GPRs na celkovém objemu ratingů a GPRs. Dosah konkrétní reklamy tak srovnává s jinými...

SOS – Share of Spend

Anglická zkratka SOS ukrývá slovní spojení Share of Spend. Jde o hodnotu v procentech, vyjadřující podíl konkrétního inzerenta, značky nebo produktu na investicích do reklamy v dané kategorii. SOS lze dobře srovnávat s jinými hodnotami podílů a např. zjistit, zda má...

SOM – Share of Mind

Pod zkratkou SOM se mohou skrývat dva různé významy. Buď označuje Share of Market, nebo Share of Mind. V druhém případě jde o podíl na myslích cílové skupiny, a to vždy v určité kategorii. Share of Mind se vyjadřuje v procentech a označuje, kolik procent...

SOM – Share of Market

Share of Market, slovní spojení, které se ukrývá pod zkratkou SOM, vyjadřuje, jaký podíl na trhu má konkrétní inzerent, značka či produkt za určité období. Podíl na trhu se vždy udává v procentech. Čím větší hodnotu tak SOM má, tím je postavení na trhu v určité...

TV (televizní) reklama

TV reklama je typ marketingové komunikace, kde inzerenti vysílají reklamní spoty nebo sponzoringová sdělení na televizních stanicích s cílem propagovat své produkty, služby nebo značky. Tyto reklamy mohou být vysílány v různých časech v průběhu dne nebo noci, často...

Take out

Označením take out rozumíme v marketingu a reklamě obsah či pointu reklamního spotu. Take out je tedy informace, která má z reklamy vyplynout a kterou si má cílová skupina ze sdělení vzít. Může to být například nízká cena, prvotřídní kvalita, dlouhá životnost výrobků...

Tag on

Anglické slovo „tag“ se překládá jako „visačka, štítek či cedulka“, slovní spojení „tag on“ však znamená „přidat, připojit“. A v marketingové terminologii se pojmem tag on označuje přílepek k televiznímu či rozhlasovému spotu. Tag on je umístěn vždy na konci spotu a...

Teaser

Český význam slova teaser je chyták, hlavolam. Skvěle vystihuje podstatu tohoto marketingového nástroje – zaujmout širokou veřejnost, upoutat pozornost, vyvolat otázku a řešení přinést až s odstupem. Teaser je druh reklamy, u kterého není zpravidla na první pohled...

Telemarketing

Telemarketing je jednou z metod direct marketingu, při které prodejce nabízí potenciálním zákazníkům produkty nebo služby přes telefon nebo přes osobní setkání domluvené po telefonu. Telemarketing zahrnuje také předem nahrané obchodní nabídky, které se automaticky...

TV Share

TV Share je podíl na televizní sledovanosti. Televizním stanicím slouží jako zpětná vazba - reflektuje oblíbenost programů, úspěšnost marketingové strategie. Pro účely statistik se TV Share vyčísluje jako procento domácností používajících televizi, které si v určitý...

TRP – Target Rating Point

TRP neboli Target Rating Point je veličina, která měří kumulovanou sledovanost či reklamní zásah v konkrétní cílové skupině. Na rozdíl od GRP (Gross Rating Point), která se užívá pro širokou skupinu „všichni 15+“, je cílová skupina TRP vždy jiná vzhledem k plánované...

Traffic

V oblasti internetového marketingu a reklamy se anglický výraz „traffic“, v překladu „provoz“, používá v několika různých kontextech. Často slouží k informování o návštěvnosti internetových stránek. Pokud se o webu řekne, že má vysoký traffic, znamená to, že jej...

Trading desk

V oblasti marketingu označuje pojem Trading desk nezávislou společnost nebo reklamní agenturu, která se zabývá kompletní správou RTB kampaní. RTB (Real Time Bidding) představuje automatizovaný způsob nákupu bannerové reklamy, a to napříč různým počtem reklamních sítí....

TP – tiskové podklady / technické parametry

Pod pojmem TP (tiskové podklady nebo také technické parametry) se rozumí dokument, který specifikuje technické údaje ke konkrétnímu inzerátu. V marketingovém slangu se sousloví tiskové podklady/technické parametry zkracují do pojmu „TéPéčka“. Rozlišujeme TP pro...

Timing

Pod pojmem timing se rozumí načasování nebo časové rozložení například marketingové kampaně. Jako timing se také označuje správné načasování, tedy volba správného a vhodného okamžiku pro spuštění kampaně. K čemu slouží timing? Timing zahrnuje více aspektů - správné...

Teleshopping

Pod pojmem teleshopping rozumíme speciální kategorii televizní reklamy. Teleshopping má sice, stejně jako reklamní spot, za úkol prodat určitý produkt, jeho provedení se však od klasických krátkých reklamních spotů výrazně odlišuje. Teleshopping je jednak delší, a...

USP – Unique Selling Proposition

USP, neboli Unique Selling Proposition, je pojem, který je v marketingu velice důležitý. Ve volném překladu toto spojení znamená něco jako jedinečný prodejní argument, tedy to, co daná značka může nabídnout navíc oproti své konkurenci. Ve své podstatě by se dalo...

User friendly

Při návrhu počítačových programů a internetových stránek se klade velký důraz na to, aby byly tzv. user friendly – uživatelsky přívětivé, přátelské. User friendly je takový systém, který odpovídá myšlení a chápání uživatelů, pro které je pohyb v uživatelském prostředí...

URL

Zkratka URL označuje anglický termín Uniform Resource Locator, což v češtině znamená „jednotná adresa zdroje“. URL je pojem z internetového prostředí a popisuje se jako řetězec znaků s definovanou strukturou, jenž slouží pro přesnou identifikaci dokumentů na...

Upmarket

Pojem upmarket, který lze do češtiny přeložit jako „vyšší trh“, se v oblasti marketingu používá ve dvou významech. Slovem upmarket se buď označuje buď určitá část spotřebitelů, nebo tržní nabídky. Opakem k pojmu upmarket je downmarket. Upmarket - lidé s vyššími příjmy...

Unikátní návštěvník – Unique User

Unikátní návštěvník (anglicky Unique User) je pojem z internetového prostředí. Jedná se o návštěvníka, který za určité časové období navštíví danou webovou stránku. Unikátní návštěvník = reálný uživatel? Opakovaná návštěva toho samého návštěvníka se do statistik...

Umbrella Effect

Pojem Umbrella Effect úzce souvisí s pojmem Umbrella Brand, který znamená „zastřešující značka“. Každá značka, která pod sebou zastřešuje další produkty či značky, na ně bezesporu působí, a to ať už kladně nebo záporně. Taková zastřešující značka totiž na produkty,...

Umbrella Brand

Anglické slovo „brand“ se dá přeložit jako „značka“ a slovo „umbrella“ znamená v českém jazyce „deštník“. A právě jako takový pomyslný deštník funguje i pojem Umbrella Brand. Tímto marketingovým pojmem se totiž označuje každá značka zastřešující pod jedním názvem...

UFO – Understanding Fifties and Over

Studie Understanding Fifties and Over (UFO) je výzkumný projekt, který se zaměřuje na pochopení cílové skupiny lidí ve věku nad padesát let. Obsahuje data a informace o životním stylu, spotřebním a mediálním chování a podobně, tedy údaje relevantní a důležité...

UGC – User Generated Content

User Generated Content (UGC) je pojem pro označení typu webu či serveru, jehož obsah je z větší části tvořen jeho návštěvníky. Jaké weby jsou UGC? Jako UGC se tedy označuje každá forma obsahu, ať už psaná či audiovizuální, která byla vytvořena uživatelem webu, tedy...

Video bumper

Video bumper je krátký, obvykle šestivteřinový video reklamní spot, který je vysílán před, během nebo po online videu. Tyto reklamy jsou nepřeskočitelné, což znamená, že uživatelé je musí sledovat v plné délce, než mohou pokračovat ve sledování svého původního obsahu....

Videobanner

Videobanner je moderním druhem internetové reklamy, která dokáže velmi účinně zaujmout potenciální klienty. Reklama se zobrazuje na určité www stránce, kde si ji zaplatí zadavatel reklamy, ve formě videa. Oproti klasickému banneru tak videobanner zaujme svou...

Virální marketing

Virální marketing je pojem z internetového prostředí, kde označuje obsah, který šíří samotní uživatelé internetu. Slovo virální pochází od slova virus a poprvé ho použil v 90. letech 20. století mediální kritik Doug Rushkoff. V přeneseném slova smyslu obsah virálního...

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je druh marketingu, který klade důraz na měřitelné výsledky a efektivitu investic do reklamy a propagačních aktivit. Tento druh marketingu se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů a měření návratnosti investic (ROI – return on investment) na...

Watermark

Watermark neboli vodoznak je známý především u bankovek, poštovních známek či fotografií, jehož pomocí si chtějí autoři chránit svá díla. Pojem watermark se však používá i v oblasti marketingu a označuje se jím druh internetové reklamy. Watermark v marketingové praxi...

WWW – World Wide Web

Pojem World Wide Web označuje propracovaný systém pro práci na internetu. Anglické sousloví se dá do češtiny přeložit jako „světová rozsáhlá síť“, univerzálně se však užívá zkratka WWW. World Wide Web slouží pro prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů...

Word of Mouth marketing

„Ty jsi tuhle čokoládu ještě nikdy neměl? Kup si ji, je fakt výborná!“ Tato věta dokonale popisuje marketingový pojem Word of Mouth (WOM), který lze volně přeložit jako „šeptanda“ či „doporučení“. WOM je tedy marketing zaměřený na vyvolání efektu ústního...

Wobbler

Wobbler je forma takzvané in-store reklamy, tedy v místě prodeje. Termín vychází z anglického slova wobble, které znamená houpat se. Wobbler najdete v supermarketech Jako wobbler se označuje reklama malého formátu, nejčastěji jde o obdélník z plastu, papíru či...

WEB 2.0

Pojem WEB 2.0 označuje takzvanou novou generaci webu, tedy takové služby internetu, které jsou pro momentální vývojovou etapu webu typické. Termín WEB 2.0 se u nás používá cca od roku 2004. Ve světě jej poprvé použila Darcy DiNucci už roku 1999 pro web, který se tehdy...

Wear out efekt

O takzvaném wear out efektu mluvíme v souvislosti s jakýmkoli reklamním spotem nebo inzerátem. Jedná se o efekt, který nastává v momentě, kdy daný reklamní prvek ztrácí svoji oblíbenost a účinnost, kdy už konzumenty začíná obtěžovat a ti na něj začínají postupně...

YUPPIE

YUPPIE je akronym pro anglický popis cílové skupiny „Young Professional Peaceful Intelligent Ecological“. Tento pojem vznikl na začátku 80. let minulého století a podle Oxfordského slovníku angličtiny je osoba označována zkratkou YUPPIE definována jako „člen...

YouTube

YouTube je v současnosti největší a nejoblíbenější internetový server, který slouží pro nahrávání a sdílení videosouborů. YouTube je sociální sítí, na níž si uživatelé přehrávají videa a mohou je sdílet, komentovat či hodnotit. YouTube vznikl v roce 2005, české...

Zadavatel reklamy

Zadavatel reklamy (angl. advertiser) je fyzická či právnická osoba, která má zájem o propagaci své značky a která si u jiné fyzické či právnické osoby objedná reklamu. Zadavatelem je subjekt, který za reklamu ve finále zaplatí. Zadavatel reklamy a reklamní agentura...