MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum založený na získávání tzv. tvrdých dat – numerických nebo statistických dat. Kvantitativní výzkum používá statistické metody k popisu společenských jevů. Určuje množství určitých postojů, názorů typů chování a dalších definovaných proměnných a poté zobecňuje výsledky.

Kvantitativní výzkum pracuje s měřitelnými daty pomocí kterých formuluje fakta a odkrývá vzorce ve výzkumu. Kvantitativní výzkum pomáhá testovat hypotézy.

Kvantitativní výzkum a jeho metody

Kvantitativní výzkum odpovídá především na otázku: Kolik? Metody sbírání dat kvantitativního výzkumu jsou organizovanější než metody kvalitativního výzkumu, zahrnují různé formy dotazování – online dotazníky, papírové dotazníky, mobilní dotazníky, rozhovory tváří v tvář, telefonní rozhovory a systematické pozorování. Kvantitativního výzkumu se účastní velký počet respondentů.

Hledáte konkrétní pojem?