MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Médium

Médium je technologie či osoba něco zprostředkující, nebo také prostředí, v němž dochází ke komunikačnímu aktu. Pojem médium zahrnuje komunikační kanály, skrze které jsou šířeny informace – zprávy, vzdělání, zábava, reklamní sdělení.

Médium – pojem s více významy

Zatímco médium je ale spíše technický pojem označující nosiče údajů a dat, média jsou kolektivní komunikační prostředky a nástroje, instituce, které slouží veřejné komunikaci mezi zdrojem a lidmi. Takovými institucemi jsou televize, rozhlas, tisk, internet, reklama. Používá se také označení masmédia.

Masmédia neboli hromadné sdělovací prostředky zasahují naráz obrovské množství lidí. U svých příjemců dokáží tato média ovlivnit vnímání sociální skutečnosti, představy a postoje. K přenosu sdělení ale můžou sloužit i méně hromadné kanály – tzv. BTL média podlinkové komunikace. Jedná se o prostředky marketingové komunikace a propagace zaměřené na konkrétnější skupinu lidí.

Hledáte konkrétní pojem?