MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Budget

Slovo budget je označení převzaté z angličtiny a znamená rozpočet. Jde o sumu peněz přidělenou na určitou aktivitu či pro určité období.

Jako budget se označuje například firemní rozpočetrozpočet na projekt nebo rozpočet nutný k chodu firmy. Budget se stanovuje buď jednorázově pro dané účely, může být ale také dán budget na určité období a na danou činnost. Svůj budget mají organizace, aktivity i události.

Budget a marketing

S pojmem budget se setkáváme například také v marketingu, kde se takto označuje rozpočet kampaně. Marketingový budget je tedy částka, která se očekává, že bude vynaložena na propagaci produktu nebo služby. Zahrnuje veškeré výdaje na aktivity spojené s propagací, jako je tvorba webové propagace, reklamapublic relations, zaměstnání marketingových pracovníků i provoz kanceláří a podobně.

Hledáte konkrétní pojem?