MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Reach

Reach je veličina popisující zásah určitého média nebo určité reklamní kampaně za určitou dobu. Dělí se na weekly reach a daily reach.

Weekly reach

Pod pojmem weekly reach se rozumí týdenní zásah, tedy zásah konkrétní kampaně či média za období jednoho týdne. Jedná se o termín používaný jak v oblasti rozhlasové, tak i televizní reklamy. U rozhlasových stanic má weekly reach důležitou roli, jelikož rozhlas lidé obvykle neposlouchají zcela pravidelně každý den.

Pokud je weekly reach konkrétní reklamní kampaně například 15%, znamená to, že 15% lidí patřících do cílové skupiny zaznamenalo minimálně jeden reklamní spot během daného týdne.

Daily reach

Pojem daily reach znamená denní zásah, čili procentuální zásah osob patřících do cílové skupiny danou kampaní za dobu jednoho dne. Daily reach se používá jak u rozhlasového, tak i u televizního vysílání. Jestliže je daily reach například 10%, znamená to, že danou reklamní kampaň zaznamenalo 10% lidí z cílové skupiny.

V případě, že hovoříme o daily reach či weekly reach v souvislosti s televizním či rozhlasovým vysíláním, nikoli s reklamní kampaní, je to trochu komplikovanější. U rozhlasového vysílání značí reach procentuální vyjádření počtu osob z cílové skupiny, které poslouchali danou stanicí alespoň 5 minut nepřetržitě. U televizního vysílání jsou to pouze 3 minuty nepřetržitého sledování.

Hledáte konkrétní pojem?