MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Agregovaná data

Agregovaná data jsou kumulovaná, respektive přepočítaná primární data z výzkumu.

Agregace je proces zpracování jednotlivých dat do skupin, tedy agregátů. Například sledovanost určité televize je souhrn sledovaností jednotlivých televizních stanic patřících této televizi.

Agregovaná data a peoplemetry

Celkovou sledovanost tak lze označit jako agregovaná data, která tak představují první bezprostředně prakticky použitelnou abstrakci z primárních dat. Agregovaná data jsou také údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků vysílání vybranými cílovými skupinami. Jako agregovaná data se v minulosti označovala zejména data z peoplemetrů.

Hledáte konkrétní pojem?