MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno A

Hledáte konkrétní pojem?

Analýza dat

Analýza dat Analýza dat je proces systematického zkoumání, interpretace a modelování dat s cílem získat užitečné informace, identifikovat vzory, odhalit trendy a přijímat informovaná rozhodnutí. Tato analytická činnost zahrnuje různé metody a techniky, od...

Analýza konkurence

Analýza konkurence Analýza konkurence je proces shromažďování a analýzy informací o konkurenčních firmách a jejich produktech nebo službách. Cílem analýzy konkurence je poskytnout společnosti informace, které potřebuje k tomu, aby mohla lépe porozumět svému postavení...

Analýza trhu

Analýza trhu Analýza trhu je proces shromažďování a analýzy informací o trhu, na kterém firma působí. Cílem analýzy trhu je lépe porozumět prostředí v kterém společnost působí a poskytnout důležité informace pro informované rozhodování v oblasti marketingu, strategie,...

Archetyp v marketingu

Archetyp v marketingu je symbolický koncept, který je univerzálně rozpoznáván a chápán napříč různými kulturami a časovými obdobími. Archetypy jsou často používány v marketingu a reklamě k vytvoření silných a zapamatovatelných značek neboli brandů. Archetypy mohou být...

Ads Creative Studio

Ads Creative Studio je nástroj od společnosti Google, který slouží k vytváření, správě a optimalizaci reklamních kreativ. Tato platforma umožňuje inzerentům a kreativcům vytvářet atraktivní a poutavé reklamy, které mohou zlepšit výsledky jejich reklamních kampaní. Ads...

ATS

ATS neboli Average Time Spent je mediální ukazatel délky sledovanosti nebo poslechu. Je to průměrná celková doba strávená u konkrétního média, tedy u televize, rádia či na internetu. Hodnota se udává v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky...

ATS relative

ATS relative ukazuje průměrnou dobu strávenou u konkrétního média, jako je televize, rádio, internet a další, těmi diváky, kteří dané médium alespoň někdy zapnuli a sledovali. Na rozdíl od Average Time Spent (ATS) se tedy nezapočítává ta část cílové populace, která...

Agregovaná data

Agregovaná data jsou kumulovaná, respektive přepočítaná primární data z výzkumu. Agregace je proces zpracování jednotlivých dat do skupin, tedy agregátů. Například sledovanost určité televize je souhrn sledovaností jednotlivých televizních stanic patřících této...

Agenturní provize

Agenturní provize je poplatek, který platí média agenturám za zprostředkování mediálního provozu. Zpravidla jde o 15%. Agenturní provize a práce mediální agentury Za co se agenturní provize platí? Mediální agentury mají na starost mediální kampaně a fungují jako...

Aftershot

Aftershot je dodatečný obraz televizního spotu, který se objeví vždy až po zdánlivém konci reklamy. Když skončí závěrečná část spotu (packshot), obraz i zvuk na kratičký okamžik zcela ustanou , a poté se odehraje krátké doplnění v podobě aftershotu. Obvykle trvá v...

Afinita

Index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň – to je afinita. V anglické terminologii se označuje zkratkou TAI neboli Target Affinity Index. Afinita popisuje sledovanost daného média zvolenou cílovou skupinu ve srovnání s obecnou populací („všichni...

Affiliate marketing

Affiliate marketing Affiliate marketing neboli partnerský marketing je označením veškerých marketingových aktivit, ve kterých prodejce propojí své stránky služeb či produktů se stránkami, které tyto služby a produkty doporučují a poskytují jim reklamní prostor. Pomocí...

Adstock

Reklama působí na své příjemce okamžitě, ovšem doznívá a v určité míře přetrvává i po ukončení konkrétní reklamní kampaně. Pojem Adstock označuje měřítko účinku reklamní kampaně, obvykle televizního spotu, které se skládá ze složky okamžitého efektu působení a složky...

AdMonitoring

AdMonitoring je jeden z projektů SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu), jehož cílem je komplexní sledování výdajů do celoplošné internetové reklamy. Projekt se zapojuje do monitoringu textové, flashové, obrazové i kombinované reklamy a umožňuje odhadnout reklamní...

ADMEZ

Pod zkratkou ADMEZ se skrývá Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. ADMEZ je profesním sdružením právnických a fyzických osob, které podnikají v přímém marketingu a prodeji na dálku. Asociace vznikla v roce 1997 sloučením Sdružení zásilkového...

Adman

Adman je prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě. Ocenění Adman se neuděluje každoročně O udělení titulu Adman rozhoduje prezidium Asociace reklamních agentur (AKA) a návrh musí získat podporu alespoň dvou třetin...

Ahead

Ahead S pojmem ahead se můžeme setkat především v oblasti internetové reklamy, jedná se totiž o jeden z jejích formátů. Označení ahead se používá pro reklamní proužek, který nalezneme v záhlaví webové stránky. Jak poznáme ahead? Ahead poznáme především podle toho, že...

AIDA (AIDYA, AIDAS)

AIDA je zkratka pro účinný model stupňového působení propagace složený ze čtyř fází (podle jednotlivých písmen), který se užívá při tvorbě marketingové strategie. Jedná se o jednoduchou, leč uznávanou koncepci o působení reklamy na zákazníka. A – Attention (pozornost)...

Atribut značky

Atribut značky je jednoduše řečeno její vlastnost. Myšleny jsou vlastnosti jako „tradiční, netradiční, mladá, dynamická, konzervativní, solidní, cenově výhodná, vhodná pro všechny“ a podobně. Z atributů značky plynou její benefity. Tyto dva pojmy je důležité...

Astroturfing

Astroturfing je agresivní a neetická forma guerillového marketingu a nástroj PR. Astroturfing má vyvolat pozitivní obraz o klientovi a jeho produktech či službách v očích veřejnosti. Využívá se v oblasti propagace, showbyznysu a politiky. Astroturfing navozuje dojem...

APRA

APRA neboli Asociace Public Relations Agentur je dobrovolné sdružení PR agentur, které působí v České republice. APRA byla založena v roce 1995, je členem mezinárodní organizace International Communications Consultancy Organisation (ICCO) a v současné době sdružuje...

Animatic

Jako animatic se označuje audiovizuální materiál, který vzniká ještě před samotnou produkcí televizního spotu. Používá se například v reklamním průmyslu pro testování kreativního konceptu. Jak vzniká animatic? Celý proces probíhá obvykle tak, že reklamní...

Ambush marketing

Ambush marketing je pojem označující takové marketingové jednání, které je nějakým způsobem neférové, škodné či příživnické. Někdy se proto nazývá také parazitující marketing. Ambush marketing v praxi Ukázkovým příkladem ambush marketingu je jakákoli reklama, pomocí...

Ambientní média

Ambientní média jsou netradiční, nestandardní média. Jako tradiční média v oblasti reklamy lze označit nejen televizi a tisk, ale také reklamní billboardy či plakáty. Na rozdíl od tradičních reklamních formátů jsou ambientní média taková, kde bychom reklamu často ani...

Ambient marketing

Ambient marketing je originální a netradiční forma reklamy. Jde o formu tzv. guerilla marketingu, který nevyužívá klasické reklamní prostory, ale spíše venkovní prostředí či běžné předměty, jako jsou odpadkové koše, dopravní zastávky nebo třeba pisoáry. Pod...

AKA – Asociace komunikačních agentur

Zkratka AKA se používá pro označení Asociace komunikačních agentur. AKA je zájmová profesní organizace, která sdružuje přední reklamní, marketingové a mediální agentury. Členství v AKA je založeno na výběrovém charakteru a je podmíněno splněním kvalitativních i...

Alokace rozpočtu

Alokace rozpočtu znamená jeho rozdělení. Název pochází z latinského slova locus, které se překládá jako místo. Alokace rozpočtu tedy spočívá v přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně. Alokace rozpočtu a mediální agentura Používá se...

Ad-hoc

Obrat ad-hoc pochází z latiny a znamená „k tomuto“, překládá se také jako „pro tento případ“ nebo „za určitým účelem“. Používá se ve významu „účelový“, a to včetně někdy negativních asociací spojených s tímto slovem. Ad-hoc výzkum Ad-hoc se objevuje v označení ad-hoc...

Ad Awareness

Nezanedbatelnou část vysílacího času televizních stanic tvoří reklama. Reklam je však tolik, že je mnohdy divák přestává vnímat. Jak a jestli lidé vůbec konkrétní reklamy vnímají, to popisuje výraz Ad Awareness. Pojem Ad Awareness v překladu znamená povědomí o...

AČRA MK

Zkratkou AČRA MK se označuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. AČRA MK byla založena v roce 1992 a je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingové komunikace v České republice. Asociace je také dlouholetým členem Rady...

ABCDE klasifikace

ABCDE klasifikace je socioekonomická klasifikace, která populaci rozděluje do skupin podle sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které daná osoba hospodaří. Členové domácnosti jsou zařazeni podle postavení hlavy domácnosti. Dělení ABCDE...

ABC ČR

ABC ČR je označení pro Kancelář ověřování nákladu tisku (zkratka vychází z anglického názvu Audit Bureau of Circulations), která v České republice zajišťuje ověřování nákladu tisku. Tuto službu zajišťuje ABC ČR od roku 1997 po Unii vydavatelů, která se specializovala...

A-B testing

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak,...