MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno C

Hledáte konkrétní pojem?

Crowdsourcing

Staré české přísloví říká: „Víc hlav, víc ví“. A touto větou se dá charakterizovat i marketingový pojem crowdsourcing. Toto anglické slovo vzniklo spojením slov „dav“ a „zdroj“. Crowdsourcing funguje na principu, že marketingový expert či zadavatel reklamy komunikuje...

Crowdfounding

Crowdfunding je anglický termín označující způsob financování, při němž se peníze na projekt získávají prostřednictvím formou sbírky. Přestože je crowdfunding populární v posledních letech díky internetovým platformám, tak princip financování založený na veřejných...

Cross effect

Pojem cross effect poukazuje na fakt, kdy dojde ke vzájemnému propojení sil, a tím pádem ke zvýšení účinku. Cross effect a reklamní kampaň V mediální oblasti se setkáváme s názvem Media Channel Cross Effect. Toto označení se používá pro popis účinku kampaně...

CRM – Customer Relationship Management

CRM nebo také Customer Relationship Management znamená řízení vztahů se zákazníky. Jde o podnikatelský přístup, strategie a technologie, které spočívají v tvorbě a udržování dobrých vztahů se zákazníky. Každá firma si totiž chce udržet své zákazníky, k čemuž jim...

CPV – Cost per Viewer

CPV slouží jako zkratka pro anglické spojení Cost per Viewer, což v češtině znamená „cena za diváka“. CPV neboli Cost per Viewer je jedním ze způsobů placení za reklamu v médiích, které popisují marketingové teorie. Pojem CPV se dlouhou dobu užíval pouze v souvislosti...

CPT – Cost per Thousand

CPT je zkratka pro anglické sousloví Cost per Thousand, což v češtině znamená „cena za tisíc“. Jedná o způsob placení za zobrazení reklamy. Dříve se CPT užívalo především v oblasti tisku či televize, kde udává cenu za tisíc oslovených čtenářů či diváků. V současnosti...

CPP – Cost per Point

Zkratka CPP označuje anglický pojem Cost per Point, který se dá do češtiny přeložit jako „cena za bod“. Jde o jeden ze způsobů placení za reklamu v médiích. Model CPP využívá především televizní reklama – televizní společnosti díky výsledku CPP tvoří cenu za reklamu....

Čtenost

Pod pojmem čtenost rozumíme počet lidí, kteří četli konkrétní vydání novin/časopisu/tiskového titulu. Udává se buď v tisících, nebo v procentech. V případě procentuálního vyjádření se za základ považuje celá cílová skupina. Pokud je tedy čtenost například 50%, znamená...

Client Service

Pojem Client Service neboli „péče o zákazníky“ označuje oddělení ve firmě či společnosti, které má na starosti komunikaci s klienty. Člověk pracující v Client Service musí mít výborné komunikační i organizační schopnosti, všeobecné znalosti, pozitivní přístup, empatii...

Client Net

Pod pojem Client Net se rozumí finální cena, za kterou klient dostane daný reklamní produkt. Jedná se o reálnou cenu, kterou zadavatel reklamy zaplatí poté, co se vezmou v úvahu veškeré bonusy, slevy, provize pro agenturu a další možné finance. Tato konečná cena bývá...

Claim

Claim neboli slogan by měl být nedílnou součástí každé značky či společnosti a částečně tak tvořit jeho image. Jedná se o krátké heslo, které se pojí se značkou. Profesionální a vydařený claim zvyšuje povědomí o značce neboli Brand Awareness u potenciálních zákazníků....

Cílová skupina

Cílová skupina je předem definovaný okruh lidí, který má určitá komunikační kampaň přímo či nepřímo zasáhnout a ovlivnit. Podle cílové skupiny se musí volit odpovídající postupy kampaně. Cílová skupina má být prostřednictvím projektu ovlivněna či z jeho realizace...

Channel split

Pojem channel split se používá pro rozdělení investic na jednotlivá média, popřípadě GRPs (= kumulovaná sledovanost v populaci) na jednotlivé TV stanice. Udává se v procentech - součet všech TV stanic (médií), které se podílely na šíření kampaně, dává dohromady 100%....

Channel Neutral Planning

Pojem Channel Neutral Planning se používá pro takový přístup k plánování komunikačního mixu, kdy je základem určení cílů kampaně, určení strategie, pomocí které se těchto cílů bude dosahovat, a následně teprve určení kanálů, kterými bude toto komerční sdělení šířeno...

CAWI

Moderní, efektivní a hojně využívanou metodou pro sběr dat v oblasti průzkumu trhu je CAWI. Computer Assisted Web Interwiewing čili dotazování v prostředí internetového formuláře je určené pro kvalitativní i kvantitativní dotazování, patří k nejmladším výzkumným...

CATI

Jednou ze zkratek, hojně využívaných v oblasti průzkumu trhu a sběru dat, je CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing. Výzkumné agentury se často uchylují ke sběru dat metodou CATI, tj. telefonického dotazování respondentů a zaznamenávání odpovědí do...

CAPI

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je označení pro hojně užívanou metodu sběru dat, uplatňovanou zejména při průzkumech trhu. Tato metoda spočívá v zaznamenávání odpovědí respondentů do elektronického zařízení – počítače, tabletu, mobilního telefonu apod....

Clutter

Anglické slovo clutter lze přeložit jako nepořádek či binec. V marketingových teoriích se pojem clutter vztahuje k velkému objemu reklamních sdělení v konkrétním prostředí, respektive přesycení prostředí reklamou. Clutter jako problém pro inzerenty Tzv. nasycenost...

CLV – CityLight Vitrine

CLV – CityLight Vitrine je druh nosiče venkovní i vnitřní reklamy o rozměrech 118,5 x 185 cm. Jde o vitríny instalované na různých místech, které obsahují reklamní sdělení. Obvykle bývají prosvětlené, avšak nemusí být. CLV v dnešní době využívají také multimediální...

CPA – Cost per Action

Zkratka CPA označuje anglický termín „Cost per Action“, což v českém překladu znamená „cena za akci“. Jedná se o jeden ze způsobů placení za reklamu, který se používá především v internetovém marketingu. Místo CPA se také užívá termín Pay per Action (PPA). CPA funguje...

Counterprogramming

Slovo counterprogramming by se mohlo přeložit jako kontraprogramování nebo protiprogramování. Jde o přístup televizní stanice k vytváření programového schématu tak, aby svými pořady vzdorovala konkurenční stanici, bojovala s ní, odlákala jí diváky a přilákala je...

Cosmic Cursor

Cosmic Cursor je nevšední formát internetové reklamy, který se dnes už používá pouze zřídka. Jedná se o hravý způsob zviditelnění firmy, kdy se sdělení uživatelům zobrazuje během toho, co pohybují myší, přímo u kurzoru. Cosmic Cursor je tedy jednoduše řečeno animace...

Copywriter

Copywriter je člověk, který se věnuje tvorbě kreativních, čtivých a poutavých textů především z oblasti reklamy a marketingu, které mají za cíl podpořit prodej produktu nebo ho dostat do podvědomí zákazníků. Copywriter píše například reklamní texty, inzeráty, tiskové...

Cookies

Slovo „cookies” znamená v překladu sušenky, ve světě internetu však jde o malé kódy, které si webová stránka ukládá prostřednictvím prohlížeče na PC uživatele za účelem dalšího využití. Při opakované návštěvě webu posílá prohlížeč data zpět a pracuje s nimi. Cookies...

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI) nebo také konkurenční zpravodajství je cílený, legální a etický proces sbírání, zjišťování a vyhodnocování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí i o vlastní firmě. Competitive Intelligence se využívá v různých oblastech...

Color marketing

Pod označení color marketing se skrývají techniky, které slouží ke vzbuzení zájmu o produkt pomocí využití barev. Základem je skutečnost, že každá barva působí na spotřebitele jinak, ovlivňuje jeho vnímání a rozhodování. Je tedy dobré vědět, jaké pocity barvy...

Co-creation

Aktivní zapojení spotřebitelů (potenciálních zákazníků) do procesu tvorby produktu, reklam nebo komerční komunikace se obecně označuje jako co-creation. Hlavním cílem co-creation je na základě spolupráce firmy a zákazníka vytvořit nebo vylepšit svůj produkt či služby....

ČMS – Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost (označována zkratkou ČMS) je dobrovolná nezisková organizace sdružující marketingové pracovníky a zájemce o tento obor, a to formou kolektivního a individuálního členství. Původním posláním ČMS bylo přispívat k rozšíření marketingu v...