MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno M

Hledáte konkrétní pojem?

Marketing na sociálních sítích

Marketing na sociálních sítích Marketing na sociálních sítích je forma digitálního marketingu, která využívá sociální média (Facebook, Instagram, Twitter nebo X, TikTok a další) k propagaci produktů, služeb nebo značek. Tato forma marketingu zahrnuje víceré klíčové...

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace je proces vytváření, sdílení a výměny informací mezi organizací a její cílovou skupinou zákazníků. Tato komunikace je klíčovým prvkem v rámci celkového marketingového mixu a zahrnuje různé nástroje a kanály pro dosažení...

Marketingová koncepce

Marketingová koncepce Marketingová koncepce vyjadřuje trvalou orientaci a přizpůsobení aktivit firmy na určení a uspokojení potřeb zákazníků lépe než konkurence. Na rozdíl od jiných koncepcí řízení firmy (výrobní, prodejní nebo produktová) je tu vždy na prvním místě...

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje Marketingové nástroje slouží k dosáhnutí cílů vytyčených v marketingovém plánu. Soustředí se na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů. Podle základní definice je dělíme na 4P: Product (Výrobek) je cokoliv, co má schopnost...

Marketingový plán

Marketingový plán Marketingový plán je dokument, který je součástí marketingové strategie a obsahuje strukturovaný a systematický přehled o marketingových cílech a akcích které organizace plánuje provést v určitém časovém období. Marketingový plán je klíčovým...

Marketingová agentura

Marketingová agentura je firma, která poskytuje služby spojené s plánováním, vytvářením a realizací marketingových kampaní pro své klienty. Tyto agentury mohou pracovat s různými typy klientů, od malých podniků až po velké korporace, a mohou se specializovat na různé...

Marketingová kampaň

Marketingová kampaň je koordinovaná série aktivit, které jsou zaměřené na propagaci určitého produktu, služby nebo značky. Tyto aktivity mohou zahrnovat různé marketingové taktiky a kanály, včetně reklamy, sociálních médií, email marketingu, obsahového marketingu a...

Mobilní marketing

Mobilní marketing je druh marketingové komunikace či reklamy, která se pojí s mobilními technologiemi – chytrými telefony či tablety. Jedná se o dynamicky se rozvíjející oblast marketingu, která stále ještě není plně využívána. Mobilní marketing...

MML-TGI

MML-TGI (Market & Media & Lifestyle - Target Group Index) je výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace určité cílové skupiny. Kontinuální výzkum MML-TGI pracuje se vzorkem 15 000 respondentů ročně. Data se sbírají samovyplňováním...

MLM – Multi Level Marketing

Víceúrovňový marketing, tzv. Multi Level Marketing (MLM) je jedna z marketingových strategií, spojujících přímý prodej s franšízingem. Spočívá v tom, že smluvní distributoři daného produktu jednak zajišťují samotný prodej koncovým zákazníkům, současně se však snaží o...

Míra prokliku

Míra prokliku je poměr, který udává, jak často internetové uživatelé klikají na konkrétní reklamu, když se jim zobrazí. Míra prokliku se také označuje jako CTR, což je zkratka pro anglický výraz Click Through Rate. Jak se počítá míra prokliku? Míra prokliku vzniká po...

Microsite

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu. Microsite slouží často jako doplněk hlavní webové prezentace. Jejím cílem je poskytovat informace zaměřené na konkrétní produkt...

Message

Message je anglický výraz pro zprávu. V marketingu se jako message označuje zpráva, sdělení či poselství, které reklama obsahuje a které má být sděleno cílové skupině. Jinými slovy lze říci, že smyslem reklamy je doručit message, tedy reklamní sdělení, cílové...

Merchandising

Pojem merchandising pochází z anglického slova „merchandise“, které znamená zboží nebo obchodovat. Používá se pro označení oboru, který se zabývá komplexní péčí o zboží a POP prostředky v místě prodeje. Merchandising – základní nástroj podpory prodeje Tento...

Megaboard

Jako megaboard označujeme formát venkovního nosiče, který je větší než billboard (3 x 6 metrů) a bigboard (9,6 x 3,6 metrů). Megaboard má opravdu velké rozměry, a to od 16 x 9 metrů, může být ale také megaboard o rozměrech 30 x 10 metrů nebo i více. Je vhodný pro...

Médium

Médium je technologie či osoba něco zprostředkující, nebo také prostředí, v němž dochází ke komunikačnímu aktu. Pojem médium zahrnuje komunikační kanály, skrze které jsou šířeny informace - zprávy, vzdělání, zábava, reklamní sdělení. Médium - pojem s více významy...

Monitoring

Monitoring spočívá ve sledování publikovaného obsahu médií a chování zadavatelů reklamy. Existuje monitoring prodeje, který poskytují výzkumné agentury, dále monitoring reklamních investic nebo kreativity, který provádějí mediální agentury, a monitoring PR aktivit, o...

Media Mix

Při plánování komunikační kampaně se plánované investice rozdělují do několika různých médiatypů, díky čemuž roste možnost zasáhnutí co největší masy. Pojem Media Mix pak označuje právě rozdělení reklamní kampaně do jednotlivých typů reklamy, informuje o využívaných...

Media planner

Media planner je pracovník mediální agentury, který zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování media plánů a výběru médií. Media planner a jeho úkoly Mezi jeho činnosti patří plánování rozložení reklamního rozpočtu do médií, respektive do různých typů...

Media projekt

Media projekt je oficiální výzkumná metoda, která má za úkol zjišťovat čtenost tiskových titulů a poslechovost rozhlasových stanic. Jedná se o ukazatel, který se využívá hlavně ke zjištění perspektivity daného média s ohledem na umístění reklamy. Media projekt a...

Mediální agentura

Mediální agentura je organizace, která se specializuje optimalizaci reklamních kampaní v médiích. Mezi její činnosti patří zkoumání cílových skupin, plánování zásahu reklamy a její optimalizace. Především se však mediální agentura stará o nákup reklamního prostoru v...

Mediální inflace

Míra mediální inflace udává změnu cenové hladiny jednotlivých médií. Jde tedy o údaj, který popisuje nárůst cen za média během jednoho roku. Mediální inflace vypovídá o poptávce po reklamě – čím větší zájem o reklamu v jednotlivých médiích je, tím je cena vyšší a...

Mediální zákony

Mediální zákony jsou obecně závazné právní předpisy regulující činnost médií. Nejdůležitější české mediální zákony pokrývají fungování všech hlavních mediálních odvětví. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání určuje kdo a za jakých okolností může...

Mediaplan

Mediaplan je dokument, který je výstupem mediálního plánování. Obsahuje kompletní informace o mediálním nasazení kampaně. V rámci jednoho druhu média (televizního či rozhlasového vysílání, tištěné, online či venkovní reklamy ad.) nese informace o cenotvorbě, pozici,...

Mediazastupitelství

Jako mediazastupitelství nebo také mediální zastoupení označujeme společnosti, které nakupují a prodávají reklamní prostor v konkrétních médiích, tedy v televizních stanicích, rádiích, na serverech a podobně. Za určitou provizi tedy určité společnosti zastupují...

Media buyer

Pracovník mediální agentury, jehož úkolem je výhodně nakupovat reklamní prostor v tisku či na internetu nebo čas v rádiu či televizi, se nazývá media buyer. Nákup reklamního prostoru patří ke komplexní oblasti marketingu, která se skládá z celé řady dílčích...

MDS – Media Data System

MDS neboli Media Data System je rozsáhlá česká on-line databanka, která shromažďuje informace o veškerých médiích v tuzemsku, a to už od roku 1994. Například databanka tiskových titulů zahrnuje více než 5 600 záznamů, data jsou navíc kontinuálně aktualizována. MDS a...

Magazín

Magazín nebo časopis je periodicky vycházející publikace neboli opakovaně vycházející tiskovina. Perioda vydání musí být minimálně týdenní, dále může být čtrnáctidenní nebo měsíční, případně nepravidelná. Magazín je obvykle zaměřený na úzkou cílovou skupinu...

Marketing

Existuje mnoho definic pojmu marketing a takřka všechny se shodují na tom, že jde o proces, zaměřený na uspokojování potřeb klienta. Podle AMS (American Marketing Association) je marketing souborem procesů pro komunikaci, vytváření, dodávku a výměnu nabídek, které...

Marketingový mix

Pojem marketingový mix se užívá pro označení základních marketingových nástrojů, které by se měly používat při plánování marketingové strategie. Slovní spojení „marketingový mix“ začal jako první používat Neil H. Borden, a to v roce 1949. Marketingový mix slouží firmě...

Marketingový mix 4C

Pojem 4C označuje tzv. marketingový mix, který se skládá ze čtyř složek. Marketingový mix 4C rozpracoval Robert F. Lauterborn, když navázal na dříve vymyšlený marketingový mix 4P. Marketingová strategie by měla podle Kotlera být vymýšlena nikoliv z pozice...

Marketingový mix 4P

Termín 4P označuje čtyři složky marketingového mixu, které vycházejí z tradičních marketingových teorií. 4P jsou hlavní nástroje, které by měl brát v potaz každý marketingový manažer. A nezáleží na tom, zda se jedná o malou společnost, kterou vlastní dva přátelé, či...

Marketingový mix 5P

Zkratka 5P označuje marketingový mix a jeho jednotlivé kategorie, podle nichž by se měla tvořit firemní marketingová strategie. Marketingový mix 5P navazuje na marketingový mix 4P, k němuž přidává další složku - „people“ neboli lidé. Tento model je tvořen z pohledu...

Marketingový výzkum

Ten, kdo chce úspěšně a efektivně vést firmu, tak by při tvorbě marketingové či celopodnikové strategie neměl zapomínat na marketingový výzkum. Tímto pojmem se označuje získávání komplexních informací o obchodním trhu či chování zákazníků. Marketingový výzkum se v...

Masstige

Masstige je marketingový pojem, který vznikl spojením dvou anglických slov, mass, tedy masa či masový, a prestige, čili prestiž či prémiový. Jako masstige výrobky jsou označovány produkty, které jsou vnímané jako prémiové, ale zároveň jsou určené pro široké masy lidí....