MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno P

Hledáte konkrétní pojem?

Private deal

Private deal v RTB (Real-Time Bidding) je specifický typ transakce v programmatickém reklamním prostředí, kde je dohoda o nákupu reklamního prostoru sjednána předem mezi inzerentem a vydavatelem. Tato dohoda obvykle zahrnuje pevnou cenu za tisíc zobrazení (CPM) a...

PR agentura

PR agentura (angl. Public Relations Agency) je specializovaná společnost, která svým klientům na základě zkušeností a odborných znalostí poskytuje za úplatu následující služby: navrhuje, vytváří a zajišťuje PR kampaně, reklamy zajišťuje komunikaci klienta s médii,...

PR – Public Relations

Termín Public Relations (PR) neboli vztahy s veřejností patří ke klíčovým pojmům v oblasti médií a marketingu. Jako Public Relations bývají označovány techniky a nástroje, jejichž pomocí osobnost, firma či instituce komunikuje s veřejností. Jako Public Relations se...

PPO – Pay per Order

PPO (Pay per Order) označuje jeden z mnoha platebních modelů v oblasti online marketingu. Zadavatel reklamy zaplatí zprostředkovateli až v případě, stane-li se návštěvník webu díky zveřejněné reklamě novým zákazníkem zadavatele. V praxi to znamená, že musí vyplnit...

PPL – Pay per Lead

Platební model PPL (Pay per Lead) se v mnoha ohledech podobá modelu PPO (Pay per Order). Model funguje na principu platby za reklamy až v případě, kdy dojde ke kompletnímu přivedení nového zákazníka prostřednictvím reklamy. Nestačí tak, aby návštěvník webů na reklamu...

PPC systémy

PPC systémy neboli Pay Per Click systémy jsou internetové modely reklamního inzerování, ve kterých se platí pokaždé, když uživatel klikne na reklamu. Inzerenti tedy neodměňují pronajímatele intenetového prostoru, za pouhé zobrazení (impresy) reklamy. PPC systémy...

Přednostní výpisy

Přednostní výpisy jsou úzce spojeny s internetovými vyhledávači či katalogy a jsou také součástí Search Engine Marketing (SEM). Přednostní výpisy jsou placené odkazy, které se ve vyhledávačích zobrazují na předních pozicích, v současnosti jsou již však nahrazovány...

Příbal

Jako příbal se běžně označuje reklamní předmět nebo dárek přibalený k magazínu. Příbaly většinou využívají lifestylové magazíny nebo časopisy pro ženy a dívky. Příbal - od malých vzorků až po kabelku Příbal má většinou podobu nějakého malého dárku, často se jedná o...

Pyramidová hra

Cílem pyramidové hry (tzv. letadla) je vytvoření komplexní stromové struktury lidí, kteří profitují z nově se připojujících členů. Pyramidová hra patří k nelegálním činnostem, funguje na principu rozdělování cizích peněz. Jak funguje pyramidová hra? Ukažme si...

Propaganda

Pojem propaganda bývá nejčastěji používaný v politických souvislostech. I v marketingovém světě má ale své místo. Je to metoda ovlivňování názorů cílové skupiny. Tato metoda je ofenzivní, systematická, koncepční a má dlouhodobý charakter. Propaganda velmi často čerpá...

Programmatic buying

Programmatic buying je pojem zahrnující nákup online reklamy pomocí aukčních systémů. Řadí se do něj zejména RTA a PPC reklama. Programmatic buying – důležitý marketingový nástroj Jedná se o účinný nástroj pro inzerenty, protože automatizuje celý proces. Kupující může...

Product placement

Product placement, v překladu umístění produktu, je forma skryté reklamy. Jde o zapojení produktu do filmu, seriálu či televizního pořadu, a to buď aktivně nebo pasivně. Product placement aktivní a pasivní Aktivní product placement znamená, že produkt nebo...

Prime time

Pojmosloví v oblasti televizního a rozhlasového vysílání pracuje s mnoha specifickými termíny. Nejvyužívanějším a obecně známým termínem, který se dnes již dostal do povědomí široké veřejnosti, je tzv. prime time. Prime time v televizi a rozhlase je jiný Tímto slovním...

Page view

Anglický pojem page view se do češtiny překládá jako zhlédnutí či zobrazení webové stránky. Page view je číslo, které značí celkový počet zobrazení konkrétní webové stránky. Page view patří k základním analytickým nástrojům v internetovém marketingu. Pomocí tohoto...

Page Rank

Page Rank je algoritmus na určování důležitosti webových stránek z pohledu vyhledávače. Každá stránka webu má hodnotu od nuly do desíti v logaritmické stupnici Page Ranku. Page Rank počítá počet a kvalitu zpětných odkazů na stránku, hodnota Page Ranku tedy má...

Packshot

Packshot je závěrečný obraz TV spotu, který zblízka zabírá propagovaný produkt, logo, název, slogan a někdy i cenovou nabídku, tak aby divák plně zaregistroval balení (v angličtině packaging – odtud packshot) a označení produktu. Packshot má za cíl zajistit produktu...

Panel

V oblasti marketingového průzkumu se výraz panel využívá pro souhrnné označení všech respondentů, které jsou do daného výzkumu zapojeni. Během výzkumu dochází ke sledování konkrétního chování jednotlivých osob, na základě dlouhodobého zkoumání panelu lze po určité...

Peoplemetry (TV metry)

Peoplemetr je elektronické zařízení určené k měření sledovanosti televize. Peoplemetry jsou zjednodušeně řečeno „krabičky“, které se napojí na televizi a průběžně odesílají informace o tom, jaký program zrovna v dané domácnosti běží a kdo jej sleduje. Peoplemetry...

PPC – Pay per Click

Zkratka PPC označuje anglický termín Pay per Click, který v češtině znamená „platba za klik“. PPC je jedním z nejužívanějších způsobů placení za reklamu v internetovém prostředí. Na rozdíl od CPA nebo CPT zadavatel reklamy neplatí za imprese (zobrazení)...

Postbuy

Každou mediální kampaň je třeba po jejím ukončení řádně vyhodnotit a vyvodit z ní závěry. Termínem postbuy (nebo také Post Buy či Postbuy Report) se označuje dokument, jehož obsahem je kompletní vyhodnocení proběhlé kampaně, a to včetně srovnání plánů a předpokladů...

Positioning

Klíčovým prvkem reklamní strategie a komunikace je positioning, jehož cílem je zaujmout určité postavení na trhu s ohledem na podvědomí zákazníka. Positioning (postavení na trhu) úzce souvisí s odlišením se od konkurence a vytvořením specifické image. Positioning a...

POS/POP

Místo prodeje, místo nákupu, to je význam anglické fráze Point of Sale, Point of Purchase, která se skrývá za zkratkami POS/POP. Tato zkratka se používá ve dvojím významu. Jednak označuje právě to, co samotný překlad naznačuje, tedy určité místo, kde dochází k prodeji...

Portál

Portál je webový server s velkou škálou nabízených služeb, který v podstatě slouží jako „brána“ do světa internetu. Internetové portály obsahují katalogy odkazů a jejich uživatelé se tak jedním kliknutím dostanou k službám jako je bezplatný email, seriózní či bulvární...

Podvodné prokliky (Click Fraud)

Podvodné prokliky (angl. Click Fraud) jsou pojmem z oblasti PPC reklamy. Jedná se o kliky na reklamu, které nedělají potencionální zákazníci či zájemci o produkt. Podvodné prokliky mají za cíl uměle navýšit klikání na reklamu. A jelikož je PPC reklama (Pey per Click)...

Podlinková komunikace (BTL)

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu. Microsite slouží čast

Pixel

Pixel je jednotka velikosti používaná v digitální grafice. Název vznikl zkrácením anglických slov picture element, což znamená obrazový prvek. Pixel se také označuje zkratkou px. Pixel = jeden bod na monitoru Pixel je nejmenší jednotkou digitální rastrové grafiky a...

Penetrace trhu

Penetrace neboli pronikání se v oblasti marketingu používá v souvislosti s procentem rozšíření produktu na trhu. Pokud tedy má každá sedmá domácnost v Česku televizi s připojením k internetu, tak penetrace tohoto produktu v rámci ČR je 14%. Penetrace trhu, někdy též...