MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno B

Hledáte konkrétní pojem?

Branding

Branding Branding je strategický proces budování a řízení značky. Tento proces zahrnuje všechny aktivity, které mají za cíl vytvořit a udržet silné spojení mezi značkou a zákazníky. Hlavním cílem brandingových aktivit je vytvořit pozitivní a rozpoznatelnou obrazovou,...

Brand

Brand Brand je komplexní pojem který v mediálním světě zahrnuje nejen vizuální stránku, ale také emocionální a hodnotové spojení mezi zákazníkem a značkou. Vizuální stránka každé značky, neboli brandu, zahrnuje název, logo, slogan, design, barvy a další prvky, které...

Brief

Anglické slovo brief se sice dá přeložit jako „stručně“ či „krátce“, ale tento marketingový pojem označuje zadání, které poskytuje zadavatel reklamy agentuře. Brief by měl obsahovat všechny důležité informace o produktu, marketingových cílech kampaně, rozpočtu i o...

Briefing

V současnosti je komunikace v českém prostředí (a to nejen v marketingové oblasti) plná anglicismů, které se užívají i v běžném hovoru. Jedním z těchto slov je pojem briefing, který obvykle označuje tiskovou konferenci či schůzku mluvčího instituce (vlády, parlamentu,...

Budget

Slovo budget je označení převzaté z angličtiny a znamená rozpočet. Jde o sumu peněz přidělenou na určitou aktivitu či pro určité období. Jako budget se označuje například firemní rozpočet, rozpočet na projekt nebo rozpočet nutný k chodu firmy. Budget se stanovuje buď...

Buzz

Anglický výraz buzz lze přeložit jako bzukot. A tomu odpovídá i jeho význam ve světě marketingu. Buzz znamená vyvolání “bzukotu”, rozruchu nebo vzrušení okolo značky či produktu. Jde o to, aby se o produktu či značce mluvilo, aby se to šířilo mezi lidmi a dostalo...

Buzzmarketing

Buzzmarketing souvisí s pojmem buzz (v překladu bzukot), který znamená vyvolání rozruchu. A právě vyvolání rozruchu, šíření zpráv o značce či produktu je cesta, jak se dostat do povědomí široké veřejnosti. "Bzukot" okolo značky může vyvolat prakticky cokoliv, ale...

Benefit značky

Benefit značky je přesně to, co se dá odpovědět na otázku: „Co mi dá tento produkt/služba? Čím je to pro mě přínosné?” Benefit značky znamená přínos své cílové skupině. To, jak dokáže konkrétní produkt nebo služba ušetřit čas, zjednodušit život, zpříjemnit různé...

Billboard

Z anglické fráze billing board, v překladu plakátovací plocha, vznikl název pro jeden z nejvyužívanějších formátů venkovní reklamy – billboard. Billboard označuje standardizovaný velký formát venkovní reklamy, daný rozměry 5,1x2,4 metrů. Svou velikosti je tak menší...

Benchmark

Jedním z nástrojů strategického marketingu, který je běžně používán, je benchmark nebo také benchmarking. Pojem benchmark označuje srovnávací veličinu či kritérium, podle níž se hodnotí výkon firmy, prodávanost produktu, návratnost investic, apod. Primárním cílem...

Behaviorální marketing

Pochopit návyky, chování a oblibu zákazníků – to je v oblasti marketingu klíčová věc. A právě tím se zabývá tzv. behaviorální marketing. Jedná se o pojem, který označuje komplexní analyzování chování klientů pro lepší marketingovou efektivitu. Behaviorální marketing...

BeeTagg

BeeTagg je technologie, která umožňuje jednoduché propojení objektů s interaktivním médiem. Jde o jeden z druhů mobilního tagování, které spočívá v rozšíření objektu o interaktivní obsah. BeeTagg je v podstatě kód, který se může umístit na plakáty, obaly, vstupenky,...

Barter

Barter znamená výměnný obchod, odměnu nikoli v penězích, ale ve zboží či službách. V marketingové oblasti jde o výměnu mediálního prostoru za zboží nebo služby. Výměnný obchod má své kořeny daleko v historii, kdy ještě neexistovaly peníze. Barter je obchod ve stylu...

Banner

Banner Anglické slovo banner, které se do češtiny překládá jako prapor, plakát či reklamní proužek, označuje jeden z prvních a nejznámějších druhů internetové reklamy. Banner je většinou obdélník nebo čtverec který se nachází poblíž okraje webové stránky, na vrchu...

Backlight

S pojmem backlight se setkáváme v souvislosti s venkovní reklamou. Jedná se o formát venkovního nosiče, který je svými rozměry stejný jako bigboard, to znamená, že má zpravidla velikost 9,6m x 3,6m, případně 12,8m x 4,8 m. Důležitým poznávacím znamením backlightu je...

B2C – Business To Customer

B2C je akronym pro anglické slovní spojení Business To Customer, které se dá přeložit jako „obchodník zákazníkovi“. Jedná se o klasický druh marketingu, kdy obchodník nabízí svůj produkt nebo značku široké cílové skupině spotřebitelů. Odlišným druhem marketingu...

BFU

BFU je česká zkratka, která vzešla z IT slangu, avšak hojně se využívá i v marketingu. Někdy se uvádí, že jde o zkratku slov Běžný Fyzický Uživatel, případně Běžný Franta Uživatel nebo Blbý Franta Uživatel. A lze se setkat i s vysvětlením, že se zkratka užívá pro...

Big square

Big square V oblasti internetové reklamy se používají pojmy, označující zpravidla bannerovou reklamu standardizované velikosti. Termín big square pak označuje reklamní plochu o velikosti 250x250 či 300x300 pixelů. Big square, tj. velký čtverec, patří ke středním...

Brand Experience

Pojem brand označuje značku a všechno, co s ní souvisí - od loga přes design, barvu či reklamní spoty. Brand Experience doslova znamená zkušenost se značkou. Brand Experience - zkušenosti se značkou i představy o ní Nejde však jen o zkušenost, kterou spotřebitel...

Brand Awareness / Povědomí o značce

Brand Awareness je anglický výraz pro povědomí o značce, produktu či výrobku v cílové skupině. Znalost značky popisuje, kolik lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o produktu či značce. Brand Awareness se tedy udává v procentech. Brand Awareness a jeho dělení...

Brainstorming

Brainstorming je skupinová kreativní technika a metoda vytváření co nejvíce nápadů na předem dané téma prostřednictvím kolektivní diskuze. Používá se k řešení problémů i generování nápadů. Brainstorming je založen na striktním oddělení kreativní fáze vymýšlení nápadů...

Bounce rate

Přijít na webovou stránku, během mrknutí oka zjistit, že to není to, co jste hledali, a okamžitě stránku opustit? Anebo si na webu přečíst jen pár vět na domovské stránce, podívat se, jak web vypadá, a bez klikání na další odkazy z něj zase odejít? To vše spadá pod...

Booking

Booking, v překladu rezervace, zamluvení, objednání předem. V oblasti marketingu a médií jde o aktivity, které jsou spojeny s rezervováním místa pro plánovanou reklamu a její umístění. Jak funguje booking? Nejčastěji se termín booking používá v souvislosti s...

Blog

Blog je webová stránka, na kterou přispívá pouze jeden autor, případně malá skupina autorů. Založení i provoz blogu je zdarma, a to přes platformu blogger.com či wordpress.com, které jsou v současnosti nejvyužívanější. Dříve mnoho bloggerů, jak se autorům blogu říká,...

Bigboard

Termínem bigboard se označují venkovní reklamní plochy o rozměrech 9,6x3,6 metrů. Svou velikostí tak tvoří pomyslný střed mezi megaboardem a billboardem. Bigboardy se řadí mezi klasické reklamní nosiče a tvoří důležitou součást marketingového mixu. Patří do velké...

B2B – Business To Business

Zkratka B2B označuje anglický pojem Business To Business, který se dá volně přeložit jako „obchodník obchodníkovi“. B2B je druhem marketing, který oproti klasickému marketingu necílí na širokou cílovou skupinu a samotné spotřebitele, nýbrž na firmy a jejich manažery...